کشوی کاغذ

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی اندازه کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می گیرد. برای رها کردن قفل ها و لغزاندن راهنماهای کاغذ، اهرم های رهاسازی قفل را که با پیکان هایی در شکل نشان داده شده اند، فشار دهید.

اهرم رهاسازی قفل (برای بزرگ تر کردن کشوی کاغذ)

زمان بارگذاری کاغذ اندازه Legal، لازم است کشوی کاغذ بزرگ تر شود. این اهرم را برای رهاسازی قفل و بزرگ تر کردن طول کشوی کاغذ فشار دهید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه Legal
وقتی کشوی کاغذ باز شده در دستگاه قرار داده می شود، جلوی کشوی کاغذ با دستگاه در یک راستا قرار نمی گیرند.
6X93-01J