استفاده از دستگاه حافظه USB

هنگام استفاده از حافظه USB، آن را به درگاه USB روی دستگاه وارد کنید.
قبل از استفاده از دستگاه حافظه USB
فرمت های پشتیبانی شده دستگاه حافظه USB، ‏FAT16 و FAT32 هستند.
دستگاه ها و کاربردهای زیر پشتیبانی نمی شوند:
دستگاه های حافظه USB که بر روی آنها عملکردهای امنیتی نصب باشد
دستگاه های حافظه USB که از استانداردهای USB برخوردار نباشند
حافظه خوان های متصل از طریق USB
دستگاه های حافظه USB که با کابل های اضافی استفاده می شوند
دستگاه های حافظه USB استفاده شده از طریق هاب USB
استفاده از دستگاه های حافظه USB
قبل از وارد کردن دستگاه حافظه USB دقت کنید جهت ان درست باشد. اگر از طرف نادرست آن را وارد کنید، ممکن است به دستگاه حافظه و دستگاه آسیب وارد شود.
زمان وارد کردن یا صادر کردن داده ها، دستگاه حافظه USB را جدا نکنید، به آن ضربه نزنید یا آن را حرکت ندهید. همینطور زمانی که پردازش در حال انجام است دستگاه را خاموش نکنید.
ممکن است نتوانید بر روی برخی از دستگاه های حافظه USB داده ها را به درستی ذخیره کنید.

جدا کردن دستگاه حافظه USB

همیشه زمان جدا کردن دستگاه حافظه USB از روش زیر استفاده کنید. استفاده از روش های دیگر جدا کردن دستگاه های حافظه USB می تواند به دستگاه حافظه و دستگاه آسیب برساند.
1
<Status Monitor> را انتخاب کنید.
2
<Rmv. Mem. Media> را انتخاب کنید.
منتظر بمانید تا پیام <The memory media can be safely removed.‎> نشان داده شود.
3
دستگاه حافظه USB را جدا کنید.
6X93-02Y