بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

از روش زیر برای بررسی مقدار باقیمانده کارتریج تونر استفاده کنید. بسیار مهم است که قبل از شروع چاپ یک کار بزرگ بررسی کنید که کارتریج تونر جدیدی آماده استفاده داشته باشید.
<Status Monitor>‏  <Device Information>‏  <Cartridge Information>‏   باقیمانده کارتریج‌های تونر را بررسی کنید
مقدار باقیمانده نشان داده شده کارتریج تونر فقط می تواند به عنوان یک راهنما استفاده شود و ممکن است با مقدار واقعی فرق داشته باشد.
6X93-067