چاپ با Default Print Service (Android)

اگر پایانه Android شما از Default Print Service کند، می‌توانید از Default Print Service پایانه Android خود چاپ کنید.
برای چاپ در دستگاهی که از Default Print Service استفاده می‌کند، لازم است تنظیمات Mopria® را فعال کنید.
تأیید تنظیمات Mopria®
به‌منظور استفاده از دستگاه/چاپگر Canon از Default Print Service پایانه Android، ابتدا باید تنظیمات زیر را در پایانه Android خود پیکربندی کنید.
Default Print Service را فعال کنید.
Mopria® را غیرفعال یا لغو نصب کنید.
Canon Print Service (خدمات پرینت Canon) را غیرفعال یا لغو نصب کنید.
6X93-03R