<Security Settings>

همه تنظیمات مربوط به عملکرد تأیید اعتبار و رمزگذاری با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.

<Authentication/Password Settings>

می توانید امنیت عملکرد تأیید اعتبار را تقویت کنید.
<Authentication Function Settings>
عملکردهای امنیتی برای تأیید اعتبار کاربر را پیکربندی کنید.
<Lockout>
زمانی که تأیید اعتبار کاربر انجام نمی‌شود، مشخص کنید ورود به دستگاه کاربر به‌طور موقت غیرفعال شود (ممنوع کردن). زمانی که <On> انتخاب می‌شود، مشخص کنید قبل از اینکه ممنوعیت فعال شود و همینطور زمان مورد نیاز قبل از اینکه کاربر مجدداً بتواند بعد از ممنوعیت وارد دستگاه شود، تا چند مرتبه عدم موفقیت متوالی مجاز است.
<Enable Lockout>
<Off>
<On>
<Lockout Threshold>
1 تا 10 (time(s))
<Lockout Period>
1 تا 60 (min.)
این گزینه برای ورود به سیستم با استفاده از شناسه بخش استفاده نمی شود.

<Encryption Settings>

تنظیمی برای غیرفعال کردن رمزگذاری ضعیف یا کلید و گواهی که از رمزگذاری ضعیف استفاده می کنند، پیکربندی کنید.
<Prohibit Use of Weak Encrypt.‎>
<Off>
<On>
<Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.‎>
<Off>
<On>

<Verify System at Startup>

وقتی دستگاه شروع به کار می‌کند یا زمانی که برنامه‌ای (در "Application Library (کتابخانه برنامه)") اجرا می‌شود، برای تعیین اینکه سیستم یا برنامه دستکاری نشده است، تأییدیه‌ای انجام می‌شود. اگر دستکاری تشخیص داده شود، دستگاه وارد حالت انتظار برای به‌روزرسانی میان‌افزار می‌شود. در این حالت، عملیات به‌روزرسانی میان‌افزار را از رایانه انجام دهید. به روزرسانی میان افزار
<Off>
<On>
اگر حتی پس از مدتی، چیزی نمایش داده نشود، ممکن است بازیابی سیستم غیرممکن شود. در این صورت، با فروشنده مجاز محلی Canon یا تلفن راهنمای Canon تماس بگیرید.
اگر برنامه‌ای که نصب شده است پس از ارسال دستگاه از کارخانه دستکاری شده باشد، باید آن را دوباره روی دستگاه نصب کرد.
6X93-060