لیست منوی تنظیمات

می توانید دستگاه را مطابق با محیط و نیازهای خود با پیکربندی تنظیمات توضیح داده شده در این بخش سفارشی سازی کنید. برای شروع پیکربندی، <Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید (صفحه Home‏). این بخش توضیح می دهد هر مورد در منوی تنظیمات چگونه پیکربندی می شود.
این بخش تنظیمات نمایشگر و شبکه را توضیح می دهد.
این بخش نحوه تنظیم کیفیت تصویر چاپی و عملکردهای تمیز کردن دستگاه را توضیح می دهد.
این بخش تنظیمات عملکردهای جداگانه را توضیح می دهد.
این بخش مدیریت اطلاعات سخت افزار و کاربر، تنظیمات امنیتی و سایر موارد را توضیح می دهد.
می توانید منوی تنظیمات را به شکل لیست چاپ کنید تا تنظیمات فعلی را بررسی کنید: چاپ لیست های تنظیمات
6X93-052