<Accessibility>

همه تنظیمات مربوط به قابلیت دسترسی مانند معکوس کردن رنگ های صفحه و زمان نمایش پیام با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.

<Invert Screen Colors>

<On> را برای معکوس کردن رنگ های نمایشگر انتخاب کنید. <On> را در صورتی انتخاب کنید که حتی بعد از اینکه روشنایی در <Brightness> تنظیم شده باشد، نمایشگر به درستی دیده نشود.
<Off>
<On>

<Brightness>

روشنایی نمایشگر را متناسب با محلی که دستگاه نصب شده تنظیم کنید.
پنج سطح

<Message Display Time>

فاصله زمانی به ثانیه مشخص کنید که طی آن دو پیام متفاوت متناوباً نشان داده شود.
1 تا 2 تا 5 (sec.‎)
6X93-059