تنظیم کردن

قبل از استفاده از عملکردهای دستگاه، باید از قبل شرایط محیطی را تنظیم کنید. با بررسی توالی موارد مورد نیاز برای تکمیل تنظیم شروع کرده و سپس تنظیمات واقعی را انجام دهید. آمادگی مورد نیاز قبل از استفاده
پیکربندی تنظیمات اولیه دستگاه ("راهنمای آماده سازی و نصب")
می توانید به راحتی با دنبال کردن راهنمای روی صفحه، تنظیمات اولیه مورد نیاز برای استفاده از دستگاه را پیکربندی کنید، مانند تاریخ، زمان و تنظیمات شبکه. آماده سازی و نصب با استفاده از راهنمای آماده سازی و نصب
6X93-000