آماده سازی و نصب با استفاده از راهنمای آماده سازی و نصب

زمانی که دستگاه (روشن کردن دستگاه) برای اولین بار روشن می شود، "راهنمای آماده سازی و نصب" راه اندازی می شود تا به شما کمک کند تنظیمات اولیه دستگاه را با دنبال کردن راهنمای روی صفحه پیکربندی کنید. در "راهنمای آماده سازی و نصب"، صفحات تنظیم به ترتیب زیر نشان داده می شوند.
مرحله 1
زبانی که باید در صفحه پانل عملیات یا در گزارشات نشان داده شود و همینطور کشور یا منطقه‌ای که دستگاه در آنجا استفاده می‌شود را تنظیم نمایید.
1
یک زبان انتخاب کنید.
2
<Yes> را انتخاب کنید.
3
یک کشور یا منطقه انتخاب کنید.
مرحله 2
تاریخ/زمان دستگاه را تنظیم کنید.
1
یک منطقه زمانی انتخاب کنید.
UTC چیست؟
زمان هماهنگ جهانی (UTC) یک استاندارد زمان اولیه است که طبق آن جهان ساعت‌ها و زمان را تنظیم می‌کند. تنظیم منطقه زمانی UTC صحیح برای ارتباطات اینترنتی لازم است.
2
تاریخ و زمان را وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
روی قسمت ورودی ضربه بزنید و تاریخ و زمان را وارد کنید.
مرحله 3
برای دسترسی به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) یک پین تنظیم کنید. چون می‌توان از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای تغییر تنظیمات دستگاه از رایانه استفاده کرد، توصیه می‌شود پین را تنظیم کنید.
1
<Yes> را انتخاب کنید.
اگر <No> را انتخاب کنید، پین تنظیم نمی‌شود و "راهنمای آماده‌سازی و نصب" به مرحله 4 می‌رود.
همینطور می‌توانید اقدام امنیتی دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را در فرصتی دیگر تنظیم کنید. تنظیم PIN مربوط به Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
پین را وارد کنید و سپس <Apply> را انتخاب کنید.
3
همین پین را وارد کنید و سپس <Apply> را انتخاب نمایید.
مرحله 4
پیکربندی را به‌گونه‌ای انجام دهید که قطعه تثبیت به‌طور خودکار تمیز شود.
1
پیام روی صفحه را بررسی و <Yes> را انتخاب کنید.
اگر <No> را انتخاب کنید، تمیزکاری خودکار تنظیم نمی‌شود و "راهنمای آماده‌سازی و نصب" به مرحله 5 می‌رود.
می‌توانید بعداً تمیزکاری خودکار قطعه تثبیت را تنظیم کنید. <Auto Clean Fixing Assembly>
2
<On> را انتخاب کنید.
اگر <Off> را انتخاب کنید، تمیزکاری خودکار تنظیم نمی‌شود و "راهنمای آماده‌سازی و نصب" به مرحله 5 می‌رود.
3
منابع کاغذ موجود را روی <On> تنظیم کنید.
وقتی تمیزکاری انجام شد، کاغذ از منبع کاغذی که آن را روی <On> تنظیم کرده‌اید، تغذیه می‌شود.
می‌توانید برای تمیزکاری از کاغذ زیر استفاده کنید.
اندازه‌های کاغذ: A4/Letter
انواع کاغذ: ساده 1 تا 3/بازیافتی 1 یا 2
4
<Apply> را انتخاب کنید.
مرحله 5
برای اتصال به شبکه با استفاده از LAN بی‌سیم، تنظیمات را پیکربندی کنید.
1
<Yes> را انتخاب کنید.
اگر <No> را انتخاب کنید، LAN بی‌سیم تنظیم نمی‌شود و "راهنمای آماده‌سازی و نصب" به مرحله 6 می‌رود.
2
<OK> را انتخاب کنید.
3
روش تنظیم را انتخاب کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات LAN بی‌سیم، به اتصال به LAN بی سیم مراجعه کنید.
مرحله 6
دکمه تک لمسی که به عنوان "Application Library (کتابخانه برنامه)" به آن ارجاع می‌شود در صفحه Home ارائه شده است. می‌توانید توضیحات هر عملکرد را بخوانید.
1
برای به پایان دادن به "راهنمای آماده‌سازی و نصب"، <End> را انتخاب کنید.
زمانی که "راهنمای آماده‌سازی و نصب" کامل شد، صفحه Home ظاهر می‌شود.
6X93-004