آمادگی مورد نیاز قبل از استفاده

دستگاه را با دنبال کردن مرحله 1 تا 3 به ترتیب تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره یک مرحله خاص، برای رفتن به بخش مربوطه روی لینک کلیک کنید. علاوه بر این، برای استفاده ایمن از دستگاه، همینطور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز را هم بررسی کنید.
مرحله 1
مرحله 2
تنظیمات شبکه را که در "راهنمای آماده سازی و نصب" ارائه نشده است، پیکربندی کنید. اگر نیازی به استفاده از "راهنمای آماده سازی و نصب" ندارید، از اینجا تنظیمات شبکه را پیکربندی کنید.
مرحله 3
تنظیمات از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
زمانی که تنظیمات محیط شبکه کامل است، می توانید با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به طور مؤثری دستگاه را از یک رایانه تنظیم کنید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
وارد کردن داده از دستگاه دیگر برای صرفه جویی در زمان
اگر مدل ها مشابه هم هستند، می توانید داده تنظیم ثبت شده بر روی دستگاه چند عملکردی/چاپگر Canon دیگر را بر روی رایانه ذخیره کنید (صادر کردن) و داده تنظیم را در این دستگاه بارگیری کنید (وارد کردن). وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
6X93-002