Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

U okruženju koja upotrebljava ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, možete definirati koje će funkcije biti dostupne za određenu razinu ovlasti (ulogu), ali i izrađivati nove uloge. Time osiguravate precizniju kontrolu za upravljanje korisnicima jer možete definirati koje će funkcije biti dostupne pojedinačnim korisnicima. Primjerice, korisniku A možete onemogućiti kopiranje, a korisniku B omogućiti upotrebu svih funkcija. Slijedite postupak opisan u nastavku kako biste omogućili funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Uključeno>  <OK>      <Prim.podeš.promj.>  <Da>
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, <Koristi korisničku autentikaciju> pod Postavke/Registriranje također je postavljeno na <Uključeno>. Da biste postavili <Koristi korisničku autentikaciju> na <Isključeno>, prvo postavite ovu postavku na <Isključeno>.
Ako za tu funkciju odaberete vrijednost <Uključeno>, sljedeće postavke u izborniku Postavke/Registriranje bit će onemogućene.
Postavljanje PIN-a za adresar
Ograničavanje novih odredišta
Slična ograničenja možete postaviti za uloge koje upotrebljavaju ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Pojedinosti potražite u odjeljku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Vodič za administratora.
Čak i ako vrijednost te postavke promijenite s <Isključeno> na <Uključeno>, sljedeće postavke u izborniku Postavke/Registriranje neće se automatski vratiti na svoje prethodne vrijednosti. Postavke promijenite ručno.
Postavljanje PIN-a za adresar
Ograničavanje novih odredišta
Više informacija o zahtjevima sustava te načinu izrade i uređivanja pravila potražite u odjeljku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Vodič za administratora.
6W22-097