Αυτόματη επιλογή κατάλληλης προέλευσης χαρτιού για συγκεκριμένη λειτουργία

Οι πηγές τροφοδοσίας χαρτιού στις οποίες το <Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού> έχει οριστεί στο <On> θα επιλέγονται αυτόματα όταν το <Επιλογή Χαρτιού> οριστεί στο <Αυτ.>. Οι πηγές τροφοδοσίας χαρτιού στις οποίες το <Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού> έχει οριστεί στο <Off> δεν θα επιλέγονται, εκτός αν τις επιλέξετε χειροκίνητα.
Στην πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που θα επιλεγεί αυτόματα, πρέπει να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τύπους χαρτιού για κάθε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού.
Αν το <Εξέταση Τύπου Χαρτιού> έχει οριστεί στο <On>
Εκτύπωση 1-Όψης: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο
Εκτύπωση 2-Όψεων: Λεπτό*1, Απλό, Ανακυκλωμένο
Αν το <Εξέταση Τύπου Χαρτιού> έχει οριστεί στο <Off>
Εκτύπωση 1-Όψης: Λεπτό*1, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ*1, Χρωματιστό*1 (σε λευκή σελίδα)
Εκτύπωση 2-Όψεων: Λεπτό*1, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ*1, Χρωματιστό*1 (σε λευκή σελίδα)
*1 Διατίθεται μόνο χαρτί που μπορεί να εκτυπωθεί και στις δύο πλευρές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού για αντιγραφή διπλής όψης/εκτύπωση διπλής όψης.
Όταν η κλίμακα αντιγραφής έχει οριστεί στο <Αυτ.>, δεν θα επιλεγεί αυτόματα η πηγή τροφοδοσίας χαρτιού.
Δεν θα επιλεγεί αυτόματα η πηγή τροφοδοσίας χαρτιού όταν έχει οριστεί μία από τις παρακάτω λειτουργίες.
Φυλλάδιο
Ν σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
Περιστροφή και σελιδοπoίηση, Περιστροφή και ομαδοποίηση
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία πηγή τροφοδοσίας χαρτιού. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων στο <On>.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>  <Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού>.
3
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
Το πλήκτρο <Άλλο> σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για μια πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση αναφορών.
4
Επιλέξτε <On> για κάθε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που θέλετε να επιλεγεί αυτόματα.
Εάν επιλέξατε <Αντιγραφή> στο βήμα 3
Καθορίστε αν θα πραγματοποιείται εξέταση του τύπου χαρτιού.
Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου <Εξέταση Τύπου Χαρτιού>: όταν εξαντληθεί η τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας χαρτιού, η λειτουργία αντιγραφής διακόπτεται ακόμη και αν έχει οριστεί μια άλλη πηγή τροφοδοσίας χαρτιού με χαρτί ίδιου μεγέθους, εκτός εάν ο τύπος του χαρτιού είναι ο ίδιος με αυτόν του εν λόγω χαρτιού. Εάν πατήστε εκ νέου το  θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής χαρτιού.
Εάν ακυρώστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου <Εξέταση Τύπου Χαρτιού> : όταν εξαντληθεί η τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας χαρτιού, πραγματοποιείται αυτόματη αλλαγή πηγής τροφοδοσίας χαρτιού και η λειτουργία αντιγραφής συνεχίζεται αν έχει οριστεί μια άλλη πηγή τροφοδοσίας χαρτιού με χαρτί ίδιου μεγέθους, ανεξάρτητα από τον τύπο χαρτιού.
Εάν επιλέξατε <Εκτυπωτής> στο βήμα 3
Καθορίστε εάν θέλετε να τοποθετήσετε πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας χαρτιού σε ομάδα. Εάν επιλέξετε την ομαδοποίηση των πηγών τροφοδοσίας χαρτιού, η επιλογή πηγής τροφοδοσίας χαρτιού εκτελείται αυτόματα εντός μιας ομάδας κατά την εκτύπωση, καθορίζοντας οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Για να ορίσετε την ομαδοποίηση πηγών τροφοδοσίας χαρτιού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου <Χρήση Ομάδας>, πατήστε <Αλλαγή> για να επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε κάθε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού και, στη συνέχεια, πατήστε <OK>.
Σε περίπτωση που το χαρτί εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και υπάρχει χαρτί ίδιου μεγέθους τοποθετημένο οριζόντια (A4R και LTRR) σε άλλη πηγή που έχει ρυθμιστεί για αυτόματη επιλογή, η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία, όπως φαίνεται παρακάτω.
<Αντιγραφή>, <Εκτυπωτής> και <Προσπ. Αποθ. Αρχείων>: Η συσκευή σταματά την εκτύπωση χωρίς να μεταβεί σε άλλη πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που είναι τοποθετημένο οριζόντια.
Λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω: Η συσκευή μεταβαίνει σε μια πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που είναι τοποθετημένο οριζόντια και συνεχίζει την εκτύπωση.
5
Πατήστε <OK>  <OK>.
6W1U-02H