Ρύθμιση ήχων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων που παράγει η συσκευή κατά την αποστολή/λήψη φαξ. Εκτός από τη ρύθμιση των ήχων για το φαξ, μπορείτε να καθορίσετε αν θα παράγονται ήχοι επιβεβαίωσης και προειδοποίησης.
Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί μόνο για τη Γραμμή 1 (τυπική γραμμή). Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση με τη Γραμμή 1 (τυπική γραμμή).

Ρύθμιση της έντασης ήχου για την αποστολή/λήψη φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ήχων επικοινωνίας κατά τη μετάδοση φαξ και του ήχου που παράγεται για το αποτέλεσμα της αποστολής/λήψης φαξ.
1
Πατήστε το Πλήκτρο ρυθμίσεων έντασης ήχου. Πίνακας Ελέγχου
2
Ρυθμίστε την ένταση ήχου ή καθορίστε τη ρύθμιση και πατήστε <OK>.
<Ήχος Προειδοπ.>
Ρυθμίστε την ένταση ήχου που παράγεται κατά την ακύρωση της αποστολής φαξ ή όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ενός εισερχόμενου φαξ. Εάν δεν θέλετε να εκπέμπεται ένας ήχος, μετακινήστε το  εντελώς αριστερά.
<Ήχος Γραμμής>
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που παράγεται κατά την αποστολή φαξ. Εάν δεν θέλετε να εκπέμπεται ένας ήχος, μετακινήστε το  εντελώς αριστερά.

Ρύθμιση του ήχου επιβεβαίωσης και προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα τον τόνο που ηχεί όταν πιέζονται τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου και της οθόνης αφής, και τον τόνο σφάλματος που ηχεί όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αν θα ηχεί τόνος που θα υποδεικνύει το αποτέλεσμα της αποστολής/λήψης φαξ στη μνήμη.
1
Πατήστε το Πλήκτρο ρυθμίσεων έντασης ήχου. Πίνακας Ελέγχου
2
Πατήστε <Άλλες Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>.
Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η επιλογή ενεργοποίησης της λειτουργίας φαξ (Επιλογές Συστήματος), εμφανίζονται οι ρυθμίσεις <Volume Settings>.
3
Ρυθμίστε κάθε ήχο επιβεβαίωσης/προειδοποίησης και πατήστε <Κλείσιμο>.
Στοιχεία ρύθμισης
Περιγραφή
<Ήχος Πλήκτρων>
Ήχος που παράγεται κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη αφής
<Ήχος Λάθους Ενέργειας>
Ήχος που παράγεται όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, ή όταν εισάγετε κάποιον αριθμό εκτός του έγκυρου εύρους ρύθμισης
<ΉχοςΈλλειψης Αναλώσιμ.>
Ήχος που παράγεται όταν η ποσότητα γραφίτη είναι χαμηλή
<Ήχος ΞεχασμένουΠρωτοτ.>
Ήχος που παράγεται όταν πρωτότυπο παραμένει στην επιφάνεια σάρωσης μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας
<Ήχος Σφάλματος>
Ήχος που παράγεται όταν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία όπως εμπλοκή χαρτιού ή άλλο σφάλμα λειτουργίας
<Ήχος Τέλους Εργασίας>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία, όπως αντιγραφή ή σάρωση
<Τόνος Κατάστασης Αναστολής>
Ήχος που παράγεται όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχετε ρυθμίσει το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> στο <On>. (Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα και να μην ακουστεί ο ήχος.)
<Τόνος Σύνδεσης>
Ήχος που παράγεται όταν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
<Τόνος Λήξης ΛΨ/ΑΠ Μνήμης>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί χωρίς σφάλμα μια λειτουργία αποστολής/λήψης στη μνήμη φαξ Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
<Τόνος Σφάλμ.ΛΨ/ΑΠ Μνήμης>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία αποστολής/λήψης στη μνήμη φαξ και έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
4
Πατήστε <OK>.
6W1U-032