Τελική επεξεργασία με Συρραφή/Ομαδοποίηση

 
Κατά την αντιγραφή δύο ή περισσοτέρων αντιγράφων από τον τροφοδότη, μπορείτε να επιλέξετε συρραφή ή ομαδοποίηση των εκτυπώσεων. Επιλέξτε «Σελιδοποίηση» για εκτύπωση κατά τη διαδοχική σειρά των σελίδων. Επιλέξτε «Ομαδοποίηση» για εκτύπωση δεσμίδων κάθε σελίδας, π.χ. 10 φύλλα για την πρώτη σελίδα, 10 φύλλα για τη δεύτερη σελίδα και ούτω καθεξής.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Τελική Επεξ/σία>.
5
Πατήστε <Σελιδοποίηση> ή <Ομαδοποίηση>.
6
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε .
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας. Προδιαγραφές Υλικού
Όταν τοποθετείτε ένα πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης
Πατώντας <Επιλογές>  <Δημιουργία Εργασίας> στην οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σελιδοποίησης/ομαδοποίησης ακόμη και αν το πρωτότυπο τοποθετήθηκε στην επιφάνεια σάρωσης.
Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό εργασίας ανάμεσα σε κάθε σελίδα κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης των σελίδων
Εάν επιλέξετε <Ομαδοποίηση>, μπορείτε να εισάγετε ένα διαχωριστικό εργασίας ανάμεσα σε κάθε ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Ομάδων.> <Αντιγραφή>  <Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Ομάδων>
Όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις στο <Προσπέλαση ΑποθΑρχείων>
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε λειτουργίες τελικής επεξεργασίας μόνο κατά την εκτύπωση εγγράφων PDF/XPS.
6W1U-044