Αντιγραφή

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες αντιγραφής και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

Εισαγωγή στις βασικές διαδικασίες αντιγραφής

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής και τις βασικές λειτουργίες αντιγραφής.

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας

Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, όπως η ρύθμιση της ευκρίνειας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων εκτύπωσης και ο συνδυασμός πολλαπλών πρωτοτύπων για την έγκαιρη ταυτόχρονη αντιγραφή τους.

Δημιουργία φυλλαδίων και σημειώσεων

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει λειτουργίες χρήσιμες για εκτυπώσεις παραδοτέων για φυλλάδια, ή για ταξινόμηση/ομαδοποίηση υλικού προς διανομή.

Χρήση των χρήσιμων λειτουργιών αντιγραφής

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει διάφορες λειτουργίες αντιγραφής, όπως η αλλαγή θέσης της εικόνας και η αντιγραφή του μπροστινού και πίσω μέρους μιας ταυτότητας σε ένα φύλλα χαρτιού.
6W1U-03E