Λήψη I-Fax

Όταν λαμβάνετε Ι-φαξ

Η ένδειξη Επεξεργασία/Δεδομένα του πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, το έγγραφο εκτυπώνεται αυτόματα και η ένδειξη σβήνει.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Λήψη>  <Κατάστ. Εργασίας>  επιλέξτε ένα έγγραφο  <Άκυρο>.
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα μέχρι την ακύρωση λήψης, όταν έχετε εισερχόμενο τμηματικό Ι-φαξ και τα επόμενα δεδομένα δεν μπορούν να ληφθούν. Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί μέχρι το καθορισμένο χρονικό διάστημα εκτυπώνονται κανονικά. <Χρόνος Αναμονής ΛΨ Τμημ.Δεδομ.>

Χαρτί εξόδου

Το εισερχόμενο Ι-φαξ εκτυπώνεται στο ίδιο μέγεθος χαρτιού όπως το μέγεθος εγγράφου που ελήφθη. Όταν δεν υπάρχει χαρτί ίδιου μεγέθους με αυτό του εισερχόμενου εγγράφου., το έγγραφο εκτυπώνεται σύμφωνα με τη ρύθμιση του <Επιλογή Συρταριού>. <Επιλογή Συρταριού>
Μη αυτόματη λήψη I-φαξ
Πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Λήψη>  <Ημ/γιο Εργασιών>  <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ>. Πατώντας <Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ>(Οθόνη <Αρχική>)  <Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη>  <Θυρίδα ΛΨ Τμηματικών Δεδομ.> έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των καταστάσεων λήψης των τμηματικών Ι-φαξ και του μεγέθους των δεδομένων τους.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί κατά την εκτύπωση.
Μπορείτε να συμπεριλάβετε πληροφορίες, όπως την ώρα λήψης, στα ληφθέντα έγγραφα κατά την εκτύπωση. <Εκτύπωση Υποσέλιδου Σελίδων ΛΨ>
6W1U-05U