Αποθήκευση αντιγράφου απεσταλμένου εγγράφου

 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο απεσταλμένου φαξ σε έναν προκαθορισμένο προορισμό (e-mail ή διακομιστή αρχείων κ.λπ.). Ανάλογα με τον προορισμό, το αποθηκευμένο αντίγραφο του φαξ μετατρέπεται σε άλλη μορφή ψηφιακού αρχείου, όπως το PDF, διατηρώντας έτσι τα έγγραφα οργανωμένα και διαχειρίσιμα. Αυτή η μέθοδος σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε με ευκολία τα αρχεία καταγραφής, επειδή δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος στον καθορισμένο προορισμό του διακομιστή, ο οποίος κατηγοριοποιείται βάσει του ονόματος αποστολέα ή της ημερομηνίας αποστολής.
Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως η θέση αποθήκευσης, η μορφή του αρχείου κ.λπ., πρέπει να καταχωρηθούν εκ των προτέρων για τη χρήση αυτής της λειτουργίας. <Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ>
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση αποστολή αν ρυθμίσετε το <Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ> στο <On>.
Αυτή η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε <Off> στις ακόλουθες περιπτώσεις. Καθορίστε τον προορισμό ξανά ή επαναφέρετε τη ρύθμιση στο <On> όπως απαιτείται.
Εάν ο προορισμός εφεδρικών αντιγράφων έχει διαγραφεί από το βιβλίο διευθύνσεων
Όταν δεν έχει εισαχθεί ένα βιβλίο διευθύνσεων από το Remote UI Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Όταν ένα βιβλίο διευθύνσεων έχει εισαχθεί από λογισμικό διαχείρισης του βιβλίου διευθύνσεων <Εισαγ/Εξαγ από Λογισμικό Διαχ. Βιβλίου Δ/νσεων>
Ένα αντίγραφο του εγγράφου αποθηκεύεται ακόμη και αν παρουσιαστεί σφάλμα αποστολής.
Ανάλογα με τον τύπο προορισμού, ενδέχεται να ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί.
E-mail: Αποστέλλεται ένα e-mail χωρίς μήνυμα.
Φαξ/I-Φαξ: Το απεσταλμένο φαξ δεν μπορεί να αποθηκευτεί ως ηλεκτρονικό αρχείο.
Ένας προορισμός του <ΠροσΛίστα Δνσεων> δεν μπορεί να οριστεί ως προορισμός.
Καθορισμός πολλαπλών προορισμών μαζί με προορισμό φαξ
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο απεσταλμένου εγγράφου μέσω αποστολής σε πολλαπλούς προορισμούς που περιλαμβάνουν έναν προορισμό φαξ, με την οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Για να εμφανίσετε τους προορισμούς φαξ στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης, πρέπει να ρυθμίσετε το <Ενεργοποίηση Φαξ σε Λειτουργία Σάρωση και ΑΠ> στο <On>. <Εμφάνιση Λειτουργίας Φαξ>

Ονόματα φακέλων και αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε <Πληροφορίες Αποστολέα>, <Ημ/νία>, ή <Off> για να ταξινομήσετε τα ονόματα φακέλων. <Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ>
Τα ονόματα αρχείων ταξινομούνται κατά ημερομηνία και ώρα αποστολής, αριθμό εργασίας, πληροφορίες αποστολέα, πληροφορίες προορισμού και πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εργασίας.
Παράδειγμα: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Πληροφορίες αποστολέα
Πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα εμφανίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Sender Name: Όταν το <Όνομα Αποστολέα (TTI)> έχει οριστεί στο <Με Ρυθμίσεις>
User Name: Όταν το <Όνομα Αποστολέα (TTI)> έχει οριστεί στο <Δ/Υ Ρυθμίσεις> και πιστοποιείται ο χρήστης.
Όνομα γραμμής: Όταν το <Όνομα Αποστολέα (TTI)> έχει οριστεί στο <Δ/Υ Ρυθμίσεις>, ο χρήστης δεν πιστοποιείται και το όνομα χρήστη αποθηκεύεται για τη γραμμή που χρησιμοποιείται για την αποστολή του φαξ
Telephone Number: Όταν το <Όνομα Αποστολέα (TTI)> έχει οριστεί στο <Δ/Υ Ρυθμίσεις>, ο χρήστης δεν πιστοποιείται και ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη αποθηκεύεται, αλλά δεν αποθηκεύεται το όνομα χρήστη για τη γραμμή που χρησιμοποιείται για την αποστολή του φαξ
----: Όταν υπάρχει καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμη
Πληροφορίες προορισμού
Πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό εμφανίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Όνομα μονάδας προορισμού: Όταν το όνομα μονάδας προορισμού είναι διαθέσιμο
Telephone Number: Όταν το όνομα μονάδας προορισμού δεν είναι διαθέσιμο
Όνομα προορισμού της πρώτης ολοκληρωμένης αποστολής: Όταν πραγματοποιείται διαδοχική αποστολή σε πολλούς παραλήπτες
6W1U-05A