Καθαρισμός του περιβλήματος

Σκουπίζετε τακτικά την επιφάνεια της συσκευής για να τη διατηρείτε καθαρή.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής πριν την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμη και όταν αυτή εκτελεί μια λειτουργία, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή καταστροφή των δεδομένων.
2
Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής.
Βρέξτε ένα μαλακό πανί με νερό ή αραιωμένο, ήπιο καθαριστικό, στύψτε καλά το πανί και σκουπίστε τη συσκευή.
Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
3
Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής
6W1U-0H1