Καθαρισμός της επιφάνειας σάρωσης

Εάν η επιφάνεια σάρωσης έχει λερωθεί, τα πρωτότυπα μπορεί να μην σαρώνονται καθαρά ή το μέγεθος των πρωτοτύπων μπορεί να μην ανιχνεύεται σωστά.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής πριν την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμη και όταν αυτή εκτελεί μια λειτουργία, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή καταστροφή των δεδομένων.
2
Ανοίξτε τον τροφοδότη/κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης.
3
Σκουπίστε την πίσω όψη του τροφοδότη/κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης και την επιφάνεια σάρωσης.
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό για να σκουπίσετε τη συσκευή. Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως η συσκευή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες
Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο μαλακό πανί με ήπιο καθαριστικό που έχετε προηγουμένως νοτίσει με νερό για να σκουπίσετε τη συσκευή. Κατόπιν σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
4
Κλείστε προσεκτικά τον τροφοδότη/κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης.
5
Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής
6W1U-0H2