Έλεγχος του πλήθους σελίδων για Αντιγραφή/Εκτύπωση/Φαξ/Σάρωση

Στην οθόνη αφής, μπορείτε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό σελίδων για αντιγραφή, αποστολή φαξ, σάρωση και εκτύπωση.
1
Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες μετρητή/συσκευής].
Πίνακας Ελέγχου
2
Ελέγξτε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που αντιγράφτηκαν, σαρώθηκαν και εκτυπώθηκαν.
Εάν θέλετε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό σελίδων που σαρώθηκαν και στάλθηκαν, πατήστε <Μετρητής ΑΠ/Φαξ>.
Πατήστε <Υπηρεσία Εποπτείας>  <Δοκιμή Επικοινωνίας> για να ελέγξετε την επικοινωνία με τον απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία, στέλνονται περιοδικά πληροφορίες για τη συσκευή στον απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή που παρέχει την υπηρεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μία λίστα που εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση και αποστολή φαξ.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες του μετρητή για κάθε εφαρμογή AddOn. Πατήστε <Έλεγχος Μετρητή AddOn> στην οθόνη στο βήμα 2. Εάν πατήσετε <Πληροφορίες Συσκ./Άλλα> <Διαμόρφωση Συσκευής> στην ίδια οθόνη, μπορείτε να ελέγξετε τις επιλογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες καταμέτρησης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων Canon.
6W1U-0HK