Ανάκτηση/Ενημέρωση πιστοποιητικού από διακομιστή SCEP

Υπάρχει δυνατότητα αποστολής αιτήματος για την έκδοση του πιστοποιητικού που απαιτείται για κλειδιά που δημιουργούνται με τη συσκευή σε διακομιστή SCEP (απλό πρωτόκολλο εγγραφής πιστοποιητικού) που διαχειρίζεται πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον διακομιστή SCEP καταχωρίζονται αυτόματα στη συσκευή. Απαιτούνται δικαιώματα Administrator για την αποστολή αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού.

Καθορισμός των ρυθμίσεων επικοινωνίας του διακομιστή SCEP

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την επικοινωνία με τον διακομιστή SCEP.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management] [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Κάντε κλικ στο [Communication Settings].
5
Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις επικοινωνίας.
[SCEP Server URL:]
Ορίστε το URL του διακομιστή SCEP με τον οποίο θα συνδεθείτε.
[Port Number:]
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τον διακομιστή SCEP.
[Communication Timeout:]
Εισαγάγετε το χρονικό όριο λήξης της επικοινωνίας με τον διακομιστή SCEP. Η σύνδεση ακυρώνεται αν δεν υπάρχει απόκριση από τον διακομιστή SCEP εντός του χρονικού ορίου.
6
Κάντε κλικ στο [Update].
Οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να ενημερωθούν όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]. Αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού στον καθορισμένο χρόνο
Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του SCEP, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.

Αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού

Μπορείτε να ζητήσετε χειροκίνητα την έκδοση πιστοποιητικού.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Κάντε κλικ στο [Certificate Issuance Request].
5
Ρυθμίστε τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού.
[Key Name:]
Εισαγάγετε το όνομα του κλειδιού. Εισαγάγετε ένα όνομα που θα είναι εύκολο να το βρείτε όταν εμφανίζεται σε λίστα.
[Signature Algorithm:]
Επιλέξτε τη λειτουργία κατακερματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή.
[Key Length (bit):]
Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού.
[Organization:]
Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας.
[Common Name:]
Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το FQDN.
Όταν εκτελείται εκτύπωση IPPS σε περιβάλλον Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση IP της συσκευής.
Απαιτείται διακομιστής DNS για να εισαχθεί το FQDN της συσκευής. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής DNS.
[Challenge Password:]
Όταν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης από την πλευρά του διακομιστή SCEP, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που περιλαμβάνεται στα δεδομένα του αιτήματος (PKCS#9) για να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιητικού.
[Key Use Location:]
Επιλέξτε τον προορισμό όπου θα χρησιμοποιηθεί το κλειδί. Όταν είναι επιλεγμένο το [IPSec], επιλέξτε το IPSec στον προορισμό από την αναδιπλούμενη λίστα.
Όταν επιλέγετε κάτι διαφορετικό από το [None], ενεργοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες εκ των προτέρων. Αν το πιστοποιητικό ληφθεί επιτυχώς με απενεργοποιημένες τις διάφορες λειτουργίες, το πιστοποιητικό εκχωρείται ως ο προορισμός, αλλά οι διάφορες λειτουργίες δεν είναι αυτόματα ενεργοποιημένες.
6
Κάντε κλικ στο [Send Request].
7
Κάντε κλικ στο [Restart].
Δεν μπορεί να σταλεί αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]. Αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού στον καθορισμένο χρόνο
Οι πληροφορίες που ορίζονται εδώ δεν αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής.

Αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού στον καθορισμένο χρόνο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη υποβολή αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού σε καθορισμένο χρόνο.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Κάντε κλικ στο [Settings for Certificate Issuance Auto Request].
5
Ρυθμίστε τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού.
[Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε να υποβάλλεται αυτόματα αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού σε συγκεκριμένο χρόνο, και ορίστε την ημερομηνία/ώρα στο πεδίο [Request Start Date/Time:].
[Auto Adjust Issuance Request Time]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Αυτή η επιλογή μειώνει τον φόρτο στον διακομιστή SCEP όταν υποβάλλουν αίτημα πολλά πολυμηχανήματα ταυτόχρονα. Ο χρόνος ρυθμίζεται τυχαία 1 έως 600 δευτερόλεπτα από την ώρα που ορίζεται στο πεδίο [Request Start Date/Time:].
[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε την κατάσταση του διακομιστή SCEP όταν προκύπτει σφάλμα επικοινωνίας. ή όταν εκκρεμεί αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού. Ορίστε τον αριθμό των χρόνων και διαστημάτων ελέγχου.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δεν εκτελείται έλεγχος και προκύπτει σφάλμα.
Όταν η συσκευή υπερβεί το όριο κλειδιών και πιστοποιητικών που μπορεί να τηρήσει
Όταν περιλαμβάνεται σφάλμα στα ανακτηθέντα δεδομένα απόκρισης
Όταν προκύψει σφάλμα στην πλευρά του διακομιστή SCEP
[Send Periodic Issuance Requests]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποστέλλεται ανά διαστήματα αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού, και ορίστε το διάστημα στο πεδίο [Request Interval: Every:].
Όταν αποστέλλεται επιτυχώς αυτόματα αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού, εμφανίζεται η επόμενη ημερομηνία/ώρα για την έκδοση αιτήματος στο πεδίο [Next Request Date/Time:].
[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής μετά την ανάκτηση του πιστοποιητικού.
Η συσκευή επανεκκινείται ακόμη και κατά τη διάρκεια μαζικής εισαγωγής/εξαγωγής.
[Delete Old Key and Certificate]
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αντικατασταθεί το παλιό κλειδί και το πιστοποιητικό.
Το κλειδί και το πιστοποιητικό με τον ίδιο προορισμό για χρήση αντικαθίστανται.
Το προεπιλεγμένο κλειδί δεν αντικαθίστανται.
[Settings for Key and Certificate To Be Issued]
Εισαγάγετε τις πληροφορίες για τη δημιουργία του κλειδιού. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο βήμα 5 της ενότητας Αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού.
6
Κάντε κλικ στο [Update].

Έλεγχος της κατάστασης του αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό που έχει ζητηθεί και εκδίδεται με βάση το CSR καταχωρίζεται στο κλειδί.
Εκκινήστε το Remote UI  κάντε κλικ στο [Settings/Registration]  [Device Management]  [Certificate Issuance Request Status].
Εμφανίζονται οι ακόλουθες καταστάσεις στο πεδίο [Status].
[To Be Processed]: Η επόμενη ημερομηνία/ώρα έκδοσης αιτήματος εμφανίζεται στο πεδίο [Request Date/Time].
[Processing...]: Εκτελείται έλεγχος.
[Error]: Έχει προκύψει σφάλμα, όπως σφάλμα επικοινωνίας ή σφάλμα υπέρβασης μέγιστου ορίου κλειδιού.
[Successful]: Η ημερομηνία/ώρα της επιτυχούς έκδοσης του πιστοποιητικού εμφανίζεται στο πεδίο [Request Date/Time].
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο [Details] στο [Error] αναφέρονται παρακάτω.
[Details]
Αιτία
Deferred
Προέκυψε εκκρεμής κατάσταση από τον διακομιστή SCEP.
Key and Certificate Registration Limit Error
Καλύφθηκε το όριο στον αριθμό των κλειδιών και πιστοποιητικών που μπορούν να καταχωρηθούν στη συσκευή.
Communication Error (TOP ERROR)
Η επικοινωνία με τον διακομιστή SCEP απέτυχε / παρουσιάστηκε σφάλμα λήξης χρονικού ορίου.
Communication Error (TOP ERROR <κωδικός κατάστασης HTTP>)
Προέκυψε σφάλμα HTTP.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0)
Μη αναγνωρίσιμος ή μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1)
Ο έλεγχος ακεραιότητας (δηλαδή η εξακρίβωση υπογραφής του μηνύματος CMS) απέτυχε.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2)
Η κίνηση δεν επιτρέπεται ή δεν υποστηρίζεται.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3)
Το χαρακτηριστικό signingTime από το CMS authenticatedAttributes δεν ήταν αρκετά κοντά στην ώρα συστήματος.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4)
Δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση κάποιου πιστοποιητικού που να αντιστοιχεί στα παρεχόμενα κριτήρια.
Εμφανίζεται το ιστορικό για τα 20 τελευταία πιστοποιητικά. Όταν ο αριθμός των πιστοποιητικών υπερβεί τα 20, οι παλαιότερες πληροφορίες αντικαθίστανται.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Όταν εκτελείται μαζική εξαγωγή, αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information]. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
6W1U-0AH