Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, είναι δυνατόν να οριστούν οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για κάθε επίπεδο δικαιωμάτων πρόσβασης (ρόλο), καθώς και να δημιουργηθούν νέοι ρόλοι. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ακριβέστερος έλεγχος στη διαχείριση των χρηστών, καθώς έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε ποιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες για κάθε επιμέρους χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαγορεύσετε στον χρήστη Α να παράγει αντίγραφα, ενώ να επιτρέψετε στον χρήστη Β να χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <On>  <OK>      <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, το <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη> στο Ρυθμίσεις/Αποθήκευση έχει οριστεί επίσης σε <On>. Για να ορίσετε το <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη> σε <Off>, ορίστε πρώτα αυτή τη ρύθμιση σε <Off>.
Αν ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία στο <On>, απενεργοποιούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις/Καταχώριση.
Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων
Περιορισμός νέων προορισμών
Παρόμοιοι περιορισμοί μπορούν να τεθούν και για τους ρόλους που χρησιμοποιούν το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Οδηγός Διαχειριστή.
Ακόμη κι αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από <Off> σε <On>, οι ακόλουθες ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις/Καταχώριση δεν επανέρχονται αυτόματα στις προηγούμενες τιμές τους. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.
Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων
Περιορισμός νέων προορισμών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος και για τον τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας των ρόλων, ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Οδηγός Διαχειριστή.
6W1U-097