Προτιμήσεις

Ορισμένα στοιχεία μπορούν να οριστούν μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να ορίσετε στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να οριστούν μέσω του Remote UI.
Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν στο Remote UI.
6W1U-0CC