Papīra formāta un veida norādīšana universālajā paliktnī

Ja opcija <Prioritizēt printera draiv.iest. darbiem no univ.paliktņa> ir iestatīta uz <Iesl.> un daudzfunkciju papīrturis ir norādīts kā papīra avots uzdevumiem, kas saņemti no printera draivera, printera draivera iestatījumiem tiek noteikta augstāka prioritāte.
Ja printera draiverī norādītais papīra formāts un veids neatbilst faktiskajam universālajā teknē ievietotajam papīram, papīrs var iestrēgt vai var rasties citas drukāšanas problēmas.
1
Ievietojiet papīru daudzfunkciju teknē. Papīra ievietošana universālajā paliktnī
Tiek parādīts papīra formāta un veida norādīšanas ekrāns.
2
Norādiet papīra formātu.
Ja parādītais papīra formāts atšķiras no ievietotā papīra formāta, papīrs var būt ievietots nepareizi. Ievietojiet papīru atkārtoti.
Ja nospiežat <Izlases papīrs> un reģistrējat bieži izmantoto papīra formātu uz pogām, varat to izsaukt, vienkārši nospiežot taustiņu. Bieži izmantotā papīra formāta un veida reģistrēšana daudzfunkciju teknē
Ja ievietojat standarta formāta papīru
Ja ievietojat pielāgota formāta papīru
Ja ievietojat aploksnes
3
Nospiediet pogu <Mainīt> sadaļā <Papīra veids>.
4
Izvēlieties papīra veidu un nospiediet <OK>.
Ja ievietotā papīra veids netiek parādīts, nospiediet <Detaliz. iestat.>, lai to izvēlētos no saraksta.
Ja ievietotā papīra veids nav norādīts detalizētajā iestatījumu ekrānā, varat to reģistrēt papīra veidu sarakstā. Papīra veida pārvaldības iestatījumi
Aploksnes formātu nevar izvēlēties iestatījuma <Papīra veids> detalizētajā ekrānā. Lai izvēlētos aploksnes veidu, reģistrējiet papīra veidu iestatījumā <Reģistrēt izlases papīru (universālajam paliktnim)>, pēc tam 2. darbības laikā nospiediet <Izlases papīrs>,  pogu, kurai aploksnes formāts ir reģistrēts, un  <OK>. Bieži izmantotā papīra formāta un veida reģistrēšana daudzfunkciju teknē
5
Nospiediet <OK>.
Ja tiek parādīts ekrāns, kas nav papīra formāta un veida norādīšanas ekrāns
Ja tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu pielāgot papīra vadotni, pielāgojiet papīra vadotnes platumu vēlreiz un nospiediet <OK>.
6W25-02A