WINS iestatījumu veikšana

WINS ir risinājumu pakalpojums, kas NetBIOS nosaukumu (datora vai printera nosaukumu SMB tīklā) pārveido par IP adresi. Lai izmantotu WINS, ir nepieciešams norādīts WINS serveris.
Lai WINS serveri reģistrētu iekārtā, iestatiet <Datora nosaukums/darbgrupas nosaukuma iestatījumi> opcijai <TCP/IP iestatījumi>. <Datora nosaukums/darbgrupas nosaukuma iestatījumi>
Ja opciju <Lietot NetBIOS> iestatāt uz <Izsl.> sadaļā <Datora nosaukums/darbgrupas nosaukuma iestatījumi>, WINS iestatījums tiek atspējots. Kad izmantojat WINS, opciju <Lietot NetBIOS> noteikti iestatiet uz <Iesl.>.
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <WINS iestatījumi>.
3
Nospiediet <Iesl.> sadaļā <WINS izšķirtspēja> un ievadiet WINS servera IP adresi sadaļā <WINS servera adrese>.
Ja WINS servera IP adrese tiek iegūta no DHCP servera, no DHCP servera iegūtajai IP adresei ir prioritāte.
4
Nospiediet <OK>.
5
Nospiediet   <Jā>.
6W25-011