Faksogramos siuntimo atšaukimas

Galite atšaukti originalų skenavimą arba siunčiamų ar paruoštų siųsti faksogramų siuntimą.

Originalų skenavimo atšaukimas

1
Rodomame ekrane paspauskite <Atšaukti> arba .
2
Paspauskite <Taip>.
Originalų skenavimas atšaukiamas.

Siunčiamų arba paruoštų siųsti faksogramų siuntimo atšaukimas.

1
Rodomame ekrane paspauskite <Į būklės kontr.>.
2
Paspauskite <Siuntimas> <Užduoties būklė>.
3
Pasirinkite <Faksas>.
Bus rodomas siunčiamų ar paruoštų siųsti užduočių sąrašas.
4
Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
5
Paspauskite <Taip>.
Faksogramos siuntimas atšaukiamas.
Spartusis siunčiamos užduoties atšaukimas
Jei valdymo skyde paspausite mygtuką norėdami atšaukti fakso užduotį, kol ji siunčiama, bus parodytas pranešimas <Ar atšaukti nurodytą siuntimo užduotį?>. Paspauskite <Taip>, kad atšauktumėte faksogramos siuntimą.
Galite paspausti <Naujausia priimta užduotis> arba <Užduotis siunčiama> ir pasirinkti norimą atšaukti užduotį. <Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>
Kai yra kelios siuntimo užduotys, paspauskite mygtuką , kad būtų parodytas ekranas, kuriame galima pasirinkti norimas atšaukti užduotis. Jei norima atšaukti užduotis nerodoma, paspauskite <Patikrinti kitas užduot.>, kad būtų parodytas ekranas <Siuntimo užduotys>. Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite <Atšaukti>.
6W24-04W