Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai

Šiame skirsnyje aprašyti pagrindiniai fakso dokumentų siuntimo veiksmai.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Faksas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane nurodykite adresatus. Pagrindinių fakso funkcijų ekranas
Adresatų nurodymas iš adresų knygos
Adresatų nurodymas vieno spustelėjimo mygtukais
Rankinis adresatų įvedimas
Adresatų nurodymas LDAP serveryje
Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie nurodytą adresatą, pasirinkite norimą adresatą naudodami ir , tada paspauskite <Detaliau>. Norėdami panaikinti adresatą iš nurodytų adresatų sąrašo, paspauskite <Adres. naikin.>.
Galite pakeisti adresatus tik <Detaliau>, kai nurodote naudodamiesi nauju adresatu ir adresatais, gautais per LDAP serverį.
Parametrai <Siuntimas ECM režimu>, <Siuntimo sparta> ir <Tarpmiestinis> nerodomi, kai nurodote adresatą naudodami nuotolinę adresų knygą.
Jei serverio aparatas vykdo sistemos administratoriaus informacijos parametrus, autentifikavimas tarp serverio ir kliento kompiuterio atliekamas tada, kai kliento kompiuteris gauna nuotolinę adresų knygą / vieno paspaudimo mygtukus. Autentifikavimas atliekamas suderinant sistemos administratoriaus ID ir sistemos tvarkyklės PIN, kuriuos nustatė serverio aparatas ir kliento aparatas. Sistemos valdytojo ID ir PIN keitimas
Nuotolinės adresų knygos / vieno paspaudimo mygtukų prieinamumas priklauso nuo serverio ir kliento įrenginio sistemos administratoriaus informacijos parametrų būsenos, kaip parodyta toliau.
Kai serverio aparatas vykdo sistemos administratoriaus informacijos parametrus
Kai kliento aparatas vykdo sistemos administratoriaus informacijos parametrus
Sistemos administratoriaus ID ir serverio aparato bei kliento aparato sistemos PIN sutampa
Galima naudoti nuotolinę adresų knygą / vieno paspaudimo mygtuką
Atlieka
Atlieka
Atitinka
Taip
Neatitinka
Ne
Neatlieka
-
Ne
Neatlieka
Atlieka
-
Taip
Neatlieka
-
Taip
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus.
Nustatymas, kaip skenuoti originalus
Atvaizdo kokybės koregavimas
Tamsių kraštų panaikinimas (rėmo naikinimas)
5
Spustelėkite .
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas.
Kad nuskaitymą atšauktumėte, paspauskite <Atšaukti> ar   <Taip>.
Kai rodoma <Paspauskite [Pradėti], jei norite skenuot kitą originalą.>
Norėdami atšaukti siuntimą, žr. Faksogramos siuntimo atšaukimas.
Bendro nurodytų adresatų skaičiaus tikrinimas
Bendras nurodytų adresatų skaičius rodomas ekrano viršuje. Tai leidžia prieš siunčiant įsitikinti, kad adresatų skaičius teisingas.
Siuntimas su siuntėjo informacija
Galite siųsti su siuntėjo pavadinimu ir fakso numeriu. <Siuntėjo terminalo ID>
Išsiųstų dokumentų būsenų tikrinimas
Ekrane <Būkl. kontrolė> galite patikrinti išsiųstų dokumentų būsenas. Patikrinę būsenas, šiame ekrane galėsite siųsti faksogramas dar kartą arba atšaukti siuntimą. Išsiųstų ir priimtų dokumentų būsenos ir žurnalo tikrinimas
Kai <Pranešimo rodymas priėmus užduotį> nustatyta kaip <On>, <Būkl. kontrolė> ekranas gali būti rodomas kitame ekrane, kuris rodomas gavus siuntimo užduotį. <Pranešimo rodymas priėmus užduotį>
Perdavimo klaida įvyksta dėl to, kad gavėjo linija yra užimta
Praėjus šiek tiek laiko aparatas automatiškai perrenka numerį iš naujo. Galite pakeisti parametrus, pavyzdžiui, aparato perrinkimų kartojimų skaičių ir intervalą tarp perrinkimų. <Automatinis perrinkimas>
Siuntimo rezultatų ataskaitos spausdinimas
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane paspaudus <Parinktys>  <Siunt. rezultato ataskaita> galima nustatyti, kad siuntimo rezultatų ataskaita būtų spausdinama automatiškai.
Norėdami tai nustatyti kiekvienai užduočiai iš <Parinktys>, reikia pasirinkti <Tik įvykus klaidai> ar <Išjungt.> dalyje <Siunt. rezultato ataskaita>, o tada nustatyti <Leisti spausdinti iš Nuostatos> kaip <Įjungt.>.
Kai nustatytos kelios telefono linijos
Galite pasirinkti telefono liniją, kuria siųsite faksogramą, paspausdami <Parinktys>  <Linijos pasirinkimas>. Instrukcijų, kaip nurodyti fakso linijos parametrus, ieškokite skirsnyje Fakso linijos parametrai.
PATARIMAI
Išsiųsto dokumento kopijos įrašymas
Galite nustatyti, kad aparatas automatiškai įrašytų išsiųsto dokumento kopiją į failų serverį. Kopija konvertuojama į elektroninį failą, pvz., PDF, ir įrašoma, todėl galėsite lengvai peržiūrėti turinį savo kompiuteryje. Išsiųsto dokumento kopijos įrašymas
Siuntėjo vardo pasirinkimas
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane paspaudę <Parinktys>   <Siuntėjo vardas (TTI)> galėsite pasirinkti vardą iš užregistruotų siuntėjų vardų sąrašo ir įtraukti jį į siuntėjo informaciją. <Siuntėjo vardo (TTI) įregistravimas>
Jei prisijungiate naudodami vartotojo autentifikavimo valdymo funkciją, prisijungimo vardas rodomas siuntėjo vardo (TTI) laukelyje <100>.
Skenuotų vaizdų patikra prieš siuntimą
Prieš siųsdami nuskaitytus atvaizdus galite patikrinti išankstinės peržiūros ekrane. Skenuotų vaizdų patikra prieš siuntimą (peržiūra)
Dažnai naudojamų parametrų registravimas
Galite sujungti dažnai naudojamus adresatus ir nuskaityti parametrus į aparato mygtuką, kad galėtumėte naudoti vėliau. Nuskaitant originalus, paspaudę registruotą mygtuką, galite greitai nustatyti parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
6W24-04U