Tilpasse <Hjem>-skjermbildet

Denne delen beskriver hva som kan tilpasses og administreres fra elementene som vises når du trykker på  på <Hjem>-skjermbildet.
Avhengig av innstillingene for <Tillat tilpasning av Hjem-display for felles bruk> og rettighetene til den innloggede brukeren, kan det vises et skjermbilde for å velge enten <Tilpass for personlig bruk> eller <Tilpass for felles bruk> når <Flytte knapper>, <Redigere knapper>, <Oppsett av Hjem-displayet> eller <Bakgrunnsinnstillinger> er valgt.
<Tilpass for personlig bruk>: Velg dette for å tilpasse Hjem-displayet for gjeldende innloggingsbruker. Standardinnstillingene for <Tilpass for personlig bruk> følger innstillingene for <Tilpass for felles bruk>.
<Tilpass for felles bruk>: Velg dette for å tilpasse Hjem-displayet for brukere som ikke har et personlig display, som brukere uten innlogg., gjestebrukere osv. Innstillingene i <Tilpass for felles bruk> brukes frem til godkjente brukere konfigurerer <Tilpass for personlig bruk>.
Hvis innstillingene i <Tilpass for felles bruk> endres, brukes endringene også på <Tilpass for personlig bruk> frem til den godkjente brukeren konfigurerer <Tilpass for personlig bruk>.
Innstillinger på <Hjem>-skjermbildet kan importeres/eksporteres mellom maskiner som støtter <Hjem>-skjermen. Importere/eksportere innstillingsdata
Innstillinger på <Hjem>-skjermbildet importeres ikke til maskiner som støtter <Hurtigmeny>-skjermen men ikke <Hjem>-skjermen.
Selv om noen av innstillingene i <Styringsinnstillinger for Hjem for personlig bruk> deaktiveres ved eksport, blir personlige innstillinger eksportert hvis de allerede er konfigurert.

 <Flytte knapper>

Du kan flytte funksjonsknappene og Personlige knapper / Delte knapper.

 <Redigere knapper>

Bare <Flytte:> kan brukes for funksjonsknapper.
<Nytt navn>, <Slette> og <Flytte> kan brukes for Personlige knapper / Delte knapper.

 <Oppsett av Hjem-displayet>

Du kan velge ett av de følgende elementene for størrelsene på og antallet knapper som vises på ett skjermbilde.
<3 store knapper per side>
<6 store knapper per side>
<9 middels store knapper per side>
<12 middels små knapper per side>
<15 small buttons per page>

 <Bakgrunnsinnstillinger>

Du kan endre bakgrunnsbilde.

 <Styringsinnstillinger for Hjem>

Følgende innstillinger er tilgjengelige. (Rød og uthevet tekst viser standardinnstillingen.)
<Tillat tilpasning av Hjem-display for felles bruk>: <På>/<Av>
<Tillat ikke-autentiserte brukere å bruke tidslinje>: <>/<Av>
<Tillat alle innloggingsbrukere å bruke tidslinje>: <>/<Av>
<Gå tilbake til Hjem når jobben er utført>: <>/<Av>
<Begrens funksjonsvisning>: Velg funksjonene eller tilleggsprogrammene som skal skjules på <Hjem>-skjermbildet.
<Styringsinnstillinger for Hjem for personlig bruk>: Følgende innstillinger kan konfigureres.
<Tillat registrering/redigering av personlige knapper>: <>/<Av>
<Tillat flytting av knapper ved tilpasning for personlig bruk>: <>/<Av>
<Tillat bruk av Oppsett av Hjem-displayet ved tilpasning for personlig bruk>: <>/<Av>
<Tillat bruk av bakgrunnsinnstillinger ved tilpasning for personlig bruk>: <>/<Av>
Det kreves administratorrettigheter for å kunne bruke denne innstillingen.
<Tillat tilpasning av Hjem-display for felles bruk>
Når satt til På kan generelle brukere som ikke er logget inn, registrere delte knapper og tilpasse Hjem-displayet for felles bruk.
<Gå tilbake til Hjem når jobben er utført>
Når satt til På, vises Hjem-displayet etter at jobber er utført ved hjelp av Delt-knapper, Personlig-knapper eller Tidslinje.
Historikken beholdes ikke på tidslinjen når en bruker ikke er logget på og <Tillat ikke-autentiserte brukere å bruke tidslinje> er angitt til <Av>, eller når en bruker er logget på og <Tillat alle innloggingsbrukere å bruke tidslinje> er angitt til <Av>.
Når <Aktiver bruk av personlige innst.> er deaktivert, er <Styringsinnstillinger for Hjem for personlig bruk> nedtonet og personlige innstillinger kan ikke brukes. <Aktiver bruk av personlige innst.>
<Tillat registrering/redigering av personlige knapper>
Deaktiver denne for å skjule personlige knapper.
Hvis <Tillat flytting av knapper ved tilpasning for personlig bruk> deaktiveres etter flytting av knapper på det tilpassede skjermbildet med <Tillat flytting av knapper ved tilpasning for personlig bruk> aktivert, kan ikke knappene flyttes på det tilpassede skjermbildet, men knappenes posisjon beholdes.
<Tillat bruk av Oppsett av Hjem-displayet ved tilpasning for personlig bruk>
Deaktiver denne for å bruke innstillingene i <Enhetsinnstillinger>.
<Tillat bruk av bakgrunnsinnstillinger ved tilpasning for personlig bruk>
Deaktiver denne for å bruke innstillingene i <Enhetsinnstillinger>.

 <Innst. for funksjonssnarveiknapper>

Du kan registrere funksjonsknappene som snarveier. Velg registreringsmottakeren og deretter funksjonen som skal registreres.
Det kreves administratorrettigheter for å kunne bruke denne innstillingen.
Hvis du ikke bruker snarveier, velger du <Ikke anvist> fra listen.
6W27-02K