Importere/eksportere innstillingsdata

Maskindata som adressebokmottakere, informasjon om brukerinnstilling og ulike innstillingsverdier kan eksporteres og lagres til en datamaskin. Eksporterte data kan også importeres til maskinen fra en datamaskin. Data eksportert fra maskinen kan importeres til andre Canon-flerfunksjonsskrivere, noe som gjør det enklere å konfigurere innstillingene på en ny maskin, for eksempel når du kjøper en erstatning. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingsalternativene som kan importeres, kan du se Tabell for innstillinger/registrering. Når du importerer eller eksporterer, kan du angi om du skal importere eller eksportere alle maskindataene, eller bare bestemte data.
Tilordne en administrator til å administrere operasjoner
Tilordne en administrator med administratorrettigheter til å utføre import-/eksportoperasjoner av data. Når data importeres, overskrives adressebokinformasjon, brukerinnstillinger, nettverksinnstillinger og andre data, noe som forhindrer at noen funksjoner fungerer korrekt eller fører til problemer med maskindriften. Vær forsiktig når du importerer data.
Du må ikke slå AV maskinen før importen eller eksporten er fullført
Det kan ta flere minutter før prosessen er fullført. Du må ikke slå AV maskinen før prosessen er fullført. Ved å gjøre det kan data gå tapt eller det kan føre til feil på maskinen.
Følgende funksjoner/prosesser kan ikke utføres under import/eksport av data:
Sendejobber
Videresendingsjobber
Faks-/I-faks-jobber
Rapportutskriftjobber
Skanne og lagre i nettverks-/minnemedia (under skanning eller lagring)
Individuell import/eksport
Importere/eksportere fra programvare for administrasjon av adressebok
Sikkerhetskopi for postboks
Importere/eksportere bunker
Importere/eksportere fra/til iW funksjonsflyt
Importere/eksportere personlig knapp / delt knapp
Oppdatere prosess for funksjonen for registrer/oppdater programvare
Synkronisere egendefinerte innstillinger*
Betjene fra berøringspanelskjermen på maskinen
Betjene fra Fjernkontroll
Bruke den eksterne adresseboken
Sette maskinen i hvilemodus
Hvis innstillingene synkroniseres (inkludert når de for øyeblikket er midlertidig stanset / blir midlertidig stanset), stanses synkroniseringsprosessen av data relatert til personlige innstillingsverdier og gruppebehandlingsdata midlertidig.
Import/eksport av data kan ikke utføres mens følgende funksjoner/prosesser utføres:
Sendejobber
Videresendingsjobber
Faks-/I-faks-jobber
Rapportutskriftjobber
Skanne og lagre i nettverks-/minnemedia (under skanning eller lagring)
Individuell import/eksport
Importere/eksportere fra programvare for administrasjon av adressebok
Sikkerhetskopi for postboks
Importere/eksportere bunker
Importere/eksportere fra/til iW funksjonsflyt
Importere/eksportere personlig knapp / delt knapp
Oppdateringsprosess for funksjonen Registrer/oppdater
Synkronisere egendefinerte innstillinger
Bruke den eksterne adresseboken
Behandle avslutning av maskinen
Vise feilkode
Hvis innstillingene synkroniseres (inkludert når de er pauset eller bytter til en pauset status), kan du ikke importere/eksportere data relatert til personlige innstillingsverdier og data for gruppebehandling.
Du må ikke importere eller eksportere i ulike visningsspråk
Hvis visningsspråket er forskjellig på den eksporterende og den importerende maskinen, kan innstillingsverdiene bli skadet og føre til at maskinen ikke fungerer.
Ikke rediger eksporterte filer.
Ikke åpne og rediger eksporterte XML-filer, for det kan føre til at maskinen ikke fungerer som den skal.
Når du importerer til en annen Canon-flerfunksjonsskriver enn denne maskinen,
kan det hende at ikke alle innstillingene importeres. Tabell for innstillinger/registrering
Når du bruker et passord for å beskytte innstillingene for sikkerhetspolicy
Innstillingene for sikkerhetspolicy kan bare importeres hvis passordet for innstillinger for sikkerhetspolicy på den eksporterende maskinen samsvarer med det på den importerende maskinen, eller hvis det ikke er angitt et passord for den importerende maskinen. Hvis det ikke er angitt noe passord for den importerende maskinen, brukes passordet som er konfigurert for en eksporterende maskinen for den importerende maskinen.
Når du synkroniserer egendefinerte innstillinger
Hvis synkronisering av egendefinerte innstillinger (klient) startes, begrenses import og eksport av dataene som synkroniseres (inkludert adresseboken). Du finner informasjon om synkronisering av egendefinerte innstillinger under Synkronisere innstillinger for flere Canon flerfunksjonsskrivere. Du finner informasjon om data som berøres av synkronisering av egendefinerte innstillinger, under Liste over elementer som kan personlig tilpasses. Du finner informasjon om betingelser og begrensninger av import og eksport under synkronisering av egendefinerte innstillinger under Betingelser for å fjerne begrensninger på import/eksport for innstillinger og andre elementer.

Importere data etter å ha startet synkronisering av egendefinerte innstillinger (klient)

Følg prosedyren nedenfor for å importere dataene, og synkroniser deretter dataene.
1
Stopp synkronisering av egendefinerte innstillinger på en klientmaskin. Starter synkronisering av innstillinger
2
For å importere data for eksisterende brukere/grupper sikkerhetskopierer du dataene og sletter dataene for brukerne/gruppene som skal importeres fra servermaskinen.
Informasjon om prosedyren finner du i brukerhåndbøkene til maskinen med serverfunksjonen.
3
Importer dataene som skal legges til klientmaskinen der synkroniseringen har stoppet.
4
Synkroniser klientmaskinen med servermaskinen.

Betingelser for å fjerne begrensninger på import/eksport for innstillinger og andre elementer

Import/eksport blir mulig hvis de tilsvarende betingelsene er oppfylt for elementene som beskrives nedenfor.
Satsvis import/eksport
Eksport
Import
Personal Setting Information
Bare mulig hvis begge betingelsene og er oppfylt
Ikke mulig
User Group Address List
Bare mulig hvis begge betingelsene og er oppfylt
Ikke mulig
Import/eksport enkeltvis
Eksport
Import
Personal Setting Information (alle)
Bare mulig hvis begge betingelsene og er oppfylt
Bare mulig hvis betingelsen er oppfylt
User Group Address List (alle)
Bare mulig hvis begge betingelsene og er oppfylt
Bare mulig hvis betingelsen er oppfylt
User Group Address List01 til User Group Address List 20
Ikke mulig. (Det finnes ingen funksjon for å eksportere adressebøker enkeltvis.)
Bare mulig hvis betingelsen er oppfylt
:
Kan bare utføres i 15 minutter etter vellykket forberedelse for eksport av brukerdata under synkronisering av egendefinerte innstillinger (server).
:
Kan bare utføres hvis tilkoblingsmålet for server-/klientmaskinen er «localhost:8443».
Informasjon om prosedyren for å forberede for eksport av brukerdata finner du i brukerhåndbøkene til maskinen med serverfunksjonen. Informasjon om prosedyren for å importere adresselister finner du under Eksportere innstillinger enkeltvis.
6W27-0AL