Adressebokelementer

Denne delen beskriver hver kolonne i adresseboken. Se i denne delen når du redigerer CSV-filer.
Overskrift
Overskriftnavn
Obligatorisk
Merknader
# Canon AddressBook CSV-versjon: 0x0002
Ja
Fast verdi
# CharSet: UTF-8
Ja
Fast verdi
# dn: fixed
Ja
(kreves for adressebok med 1-trykksknapp)
Angir at mottakernavnet håndteres som en 1-trykksknapp. Dette kreves bare når importmålet er en adressebok med 1-trykksknapp.
Legges til når du eksporterer fra en adressebok med 1-trykksknapp, slik at det ikke er nødvendig å legge til dette elementet igjen når du skal importere.
# SubAddressBookName: Navn på adressebok
Ja
Skriv inn navnet på adresseboken etter kolonet (:), adskilt med et mellomrom. Hvis adresseboken ikke har et navn, lar du plassen etter kolonet (:) stå tom.
# DB Version: 0x010a
Ja
Fast verdi
# Crypto Version: 2
Nei
La denne delen stå tom hvis du oppretter en ny CSV-fil for adressebok.
# Crypto Attribute: pwd
Nei
La denne delen stå tom hvis du oppretter en ny CSV-fil for adressebok.
Hvis det finnes en overskrift knyttet til «Crypt» i et filhode, angir dette at passordattributtet er kryptert. Hvis du angir denne informasjonen i en nylig opprettet CSV-fil, eller hvis du redigerer pwd-attributtet for en eksportert CSV-fil, kan ikke kryptering utføres på en måte som gjør at maskinen klarer å dekode det riktig. I slike tilfeller må du slette den tilsvarende delen fra filhodet.
Hoveddel
Attributtnavn
Beskrivelse
Obligatorisk
Merknader
objectclass
Objektklasse (mottakertype)
Ja
Angir mottakertypen. Det obligatoriske attributtet varierer i henhold til denne verdien. Angi ett av følgende.
For e-post: email
For G3-faks: g3fax
For IP-faks: ipfax
For faks: ifax
For filserver (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
For gruppe: groupfids
cn
Mottakernavn
Nei
Angi i tegnkoden UTF-8. Ellers blir mottakernavnet stående tomt.
cnread
Fonetisk alfabet
Nei
Vises som «phonetic» hvis visningsspråket er angitt som «Japanese».
cnshort
Navn på 1-trykksknapp
Nei
Angi i tegnkoden UTF-8. Ellers blir navnet på 1-trykksknappen stående tomt.
subdbid
Nummer på adressebok
Nei
Angi hvilken adressebok som skal importeres til Fjernkontroll. Ikke obligatorisk ved skriving til en CSV-fil.
mailaddress
E-postadresse
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for e-post-og I-faksmottakere.
dialdata
Faksnummer
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for faksmottakere. Det er imidlertid ikke obligatorisk hvis målet er en IP-faks som bruker en URI.
uri
URI-en som brukes med en IP-faks
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Brukes bare for IP-faksmottakere. Dette attributtet er obligatorisk hvis du ikke angir et faksnummer for en IP-faks.
For en IP-faksmottaker som bruker en URI, må du i tillegg angi «URI flag» (se nedenfor).
url
Vertsnavn for filservermottaker
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for filservermottakere. Du kan bare bruke bokstaver og symboler.
path
Filbane for filservermottaker
Nei
Du kan bare bruke bokstaver og symboler.
protocol
Protokoll
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for filservermottakere. Angi ett av følgende.
For SMB: smb
For FTP: ftp
For WebDAV: addonprotocol0225
username
Brukernavn som brukes ved pålogging på en filservermottaker
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for FTP-filservermottakere. Bruker-ID-en kreves for å logge på en mottaker for filoverføring. Derfor er det også obligatorisk for filoverføringsmottakere som bruker autentisering, for eksempel SMB og WebDAV.
pwd
Passord som brukes ved pålogging på en filservermottaker
Nei
Dette attributtet er obligatorisk for filoverføringsmottakere som bruker autentisering.
member
Et medlem av en gruppemottaker
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk for gruppemottakere.
indxid
Et serienummer som er tilordnet en mottaker
Ja
Dette attributtet er obligatorisk hvis importdestinasjonen er en adressebok med 1-trykksknapp. Dette nummeret blir nummeret til 1-trykksknappen. Angi ellers et tall fra 201 til 1800.
enablepartial
Innstilling for å dele opp data når du sender en e-post
Nei
Angi enten «on» eller «off».
sub
Subadresse for en filservermottaker
Nei
faxprotocol
Faks protokoll
Nei
Angi ett av følgende.
g3
ecm
ecm
Angir bruk av ECM.
Nei
Angi enten «on» eller «off».
txstartspeed
Starthastighet for faksoverføring
Nei
Angi ett av følgende.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Faksmottaksmodus
Innstilling for internasjonal overføring
Nei
Angi ett av følgende.
For innenriks PSTN-linje: domestic
For internasjonal PSTN-linje 1: international1
For internasjonal PSTN-linje 2: international2
For internasjonal PSTN-linje 3: international3
lineselect
Valgt fakslinje
Nei
Angi ett av følgende. Ellers brukes «auto».
For linje 1 til 4: line1, line2, line3 eller line4
For automatisk angivelse av linje: auto
uricommode
IP-fakskommunikasjonsmodus
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette er den valgte kommunikasjonsmodusen for IP-fakser. Dette attributtet er obligatorisk hvis du bruker IP-faks og sender til en faksmottaker.
Angi én av følgende.
For G3: ip_g3
For intranett: ip_lsv
For en VoIP-gateway: ip_gw
uriflag
Flagget for en URI som brukes med en IP-faks
Ja
(obligatorisk for bestemte mottakertyper)
Dette attributtet er obligatorisk hvis mottakeren er en IP-faks og du bruker en URI i stedet for et faksnummer. Angi enten «TRUE» eller «FALSE». Hvis du bruker en URI, angir du «TRUE».
pwdinputflag
Innstilling for å be om at passord angis for hver overføring
Nei
Angi enten «on» eller «off».
ifaxmode
I-Fax-modus (enkel/full)
Nei
Angi enten «simple» eller «full».
transsvcstr1
I-fax relay service text string 1
Nei
Oppgi totalt opptil 40 bokstaver, tall og symboler.
transsvcstr2
I-fax relay service text string 2
Nei
Oppgi totalt opptil 16 bokstaver, tall og symboler.
ifaxdirectmode
I-fax direct sending
Nei
Angi enten «on» eller «off».
documenttype
I-fax document type
Nei
Angi ett av følgende.
For å sende i farger: cl
For å sende i svart-hvitt: bw
bwpapersize
Tillatt papirstørrelse tillatt ved sending av I-Fax
Nei
bwcompressiontype
Komprimeringsformat som brukes ved sending av I-Fax
Nei
bwpixeltype
Fargerom tillatt ved sending av I-Fax
Nei
bwbitsperpixel
Bitantall tillatt ved sending av I-Fax
Nei
bwresolution
Oppløsning tillatt ved sending av I-Fax
Nei
clpapersize
Papirstørrelse tillatt ved sending av I-Fax i farger
Nei
clcompressiontype
Komprimeringsformat som brukes ved sending av I-Fax i farger
Nei
Fast angitt som «jpeg».
clpixeltype
Fargerom tillatt når du sender I-Fax i farger
Nei
Fast angitt som «rgb».
clbitsperpixel
Bitantall tillatt når du sender I-Fax i farger
Nei
Fast angitt som «8».
clresolution
Oppløsning tillatt når du sender I-Fax i farger
Nei
accesscode
Tilgangskode
Nei
Angi inn opptil 7 sifre.
uuid
En UUID for å identifisere en mottaker
Nei
Dette elementet er ikke nødvendig når du oppretter en ny CSV-fil.
cnreadlang
Tegnkode for fonetisk alfabet
Nei
Vises som «phonetic» hvis visningsspråket er angitt som «Japanese». Angi språkkoden som skal brukes. For japansk (SJIS) skriver du «ja».
enablesfp
Ikke i bruk
Nei
Dette elementet er ikke i bruk og trenger ikke å angis.
memberobjectuuid
Brukes for personlig adresseliste / adresseliste for brukergruppe
Nei
loginusername
Brukes for personlig adresseliste / adresseliste for brukergruppe
Nei
logindomainname
Brukes for personlig adresseliste / adresseliste for brukergruppe
Nei
usergroupname
Brukes for personlig adresseliste
/ adresseliste for brukergruppe
Nei
personalid
Brukes for personlig adresseliste / adresseliste for brukergruppe
Nei
6W27-0AU