Endre systemstyrer-ID og PIN-kode

Når avdelings-ID-styring er aktivert, må avdelings-ID-er angis for brukere før de kan logge på. Systemstyrer-ID og systemstyrer-PIN-koden er begge satt til «7654321» som standard, men det anbefales å endre dem av sikkerhetsgrunner. Følg prosedyren nedenfor for å endre dem.
Pass på at du ikke glemmer systemstyrer-PIN-koden. Hvis du glemmer systemstyrer-PIN-koden, må du kontakte en lokal Canon-forhandler.
Denne innstillingen er ikke en standardinnstilling for brukergodkjenningsadministrator. Hvis du vil spesifisere denne innstillingen for en bruker med administratorprivilegier i brukergodkjenning, angir du [Select Role to Set:] til «Administrator». Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
1
Trykk på .
2
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Systemstyrer informasjon innstillinger>.
3
Gjør de nødvendige endringene i systemstyrerinnstillingene, og trykk på <OK>.
<Systemstyrer ID>
Tast inn et tall med sju sifre eller mindre for den nye systemstyrer-ID-en.
<Systemstyrer-PIN>
Tast inn et tall med sju sifre eller mindre for den nye systemstyrer-PIN-koden og trykk på <Bekreft>. For å bekrefte angir du PIN-koden på nytt og trykker på <OK>.
<Systemstyrernavn> / <E-post adresse> / <Kontaktinformasjon> / <Kommentar>
Skriv inn informasjon om administratoren som nødvendig.
Du kan ikke registrere en systemstyrer-ID eller PIN-kode som består bare av nulltall, for eksempel «00» eller «0000000».
Selv om du angir færre enn sju sifre, legges nulltall til starten av tallet og et sjusifret tall angis.
Du kan også gjøre det å angi syv sifre til et krav for systemstyrer-ID-en og systemstyrer-PIN-koden. Kontakt den lokale Canon-forhandleren hvis du vil ha mer informasjon.
6W27-093