Vypnutie zariadenia

Táto časť opisuje, ako vypnúť zariadenie.
Kontrola prevádzkového stavu zariadenia pred vypnutím
Keď používate funkciu Fax/I-fax, nevypínajte zariadenie. Odosielanie alebo príjem I-faxových alebo faxových dokumentov nie je možné s vypnutým zariadením.
Ak sa na displeji dotykového panela zobrazuje hlásenie <Zálohujem uložené dáta zo vzdialeného UR...>, zariadenie nevypínajte. V opačnom prípade hrozí riziko zlyhania zálohovania uložených údajov.
Ak sa zariadenie vypne počas skenovania alebo tlače, môže sa zachytiť papier.
Zariadenie je možné vypnúť z Remote UI (Vzdialené PR). Vypnutie a reštartovanie zariadenia
1
Otvorte kryt vypínača a stlačte vypínač smerom k polohe .
2
Zatvorte kryt vypínača.
Úplné vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Zástrčku vytiahnite, až keď sa displej a indikátory vypnú.
Ak chcete reštartovať zariadenie, počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí systému a potom zariadenie znova zapnite. Keď je funkcia <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> aktivovaná, pred reštartovaním zariadenia počkajte najmenej 20 sekúnd. <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.>
6W29-01R