Vkladanie predtlačeného papiera

Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní do zdroja pozor na orientáciu papiera. Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na stranu s logom.
Orientácia originálu pri kopírovaní
Táto časť opisuje, ako vkladať predtlačený papier správnou stranou. Opis všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky na papier alebo mnohoúčelového priečinka nájdete v časti Základný postup vkladania papiera.
Táto časť uvádza postup vkladania predtlačeného papiera v prípade jednostranného kopírovania alebo tlače. Keď vykonávate obojstranné kopírovanie alebo tlač použitím predtlačeného papiera, papier vkladajte s prihliadnutím na to, že indikácie v tejto časti, ktoré odkazujú na čelnú stranu papiera, znamenajú opak.
Na zaistenie toho, aby boli strany vytlačené na správnej strane predtlačeného papiera bez ohľadu na jednostrannú alebo obojstrannú tlač, môžete použiť nasledujúce postupy nastavenia.
Určenie typu papiera pred každou tlačou: vložte typ papiera zaregistrovaný v časti „Predtlačený papier“, ktorá je nastavená na hodnotu <Zap.> v časti <Nastavenia správy typu papiera>, zadajte typ papiera a potom spustite tlač.
Určenie zdroja papiera pred každým spustením tlače: vložte papier do zdroja papiera, ktorej možnosť <Prepnúť metódu podávania papiera> je nastavená na hodnotu <Priorita tlač. str.>, určite zdroj papiera a potom spustite tlač.
Správny spôsob vkladania predtlačeného papiera, keď je možnosť „Predtlačený papier“ nastavená na hodnotu <Zap.> v časti <Nastavenia správy typu papiera>, alebo keď je možnosť <Prepnúť metódu podávania papiera> nastavená na hodnotu <Priorita tlač. str.>
Zásuvka na papier: strana s logom smerujúca nadol
Iný zdroj papiera než zásuvka na papier: strana s logom smerujúca nahor
Najprv nastavte možnosť <Priorita rýchlosti pre kopírovanie z podávača> na hodnotu <Vyp.>.

Vkladanie papiera s logom v orientácii na výšku

Spôsob vkladania sa môže líšiť v závislosti od veľkosti papiera s logom a použitého zdroja papiera.
Keď vkladáte papier formátu A4, A5 s logami
Vkladajte papier tak, aby logo smerovalo v zásuvke papiera nahor a v mnohoúčelovom priečinku nadol, ako je zobrazené nižšie.
Orientácia papiera pri tlači
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
Orientácia papiera pri kopírovaní z podávača
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
Orientácia papiera pri kopírovaní z kopírovacej dosky
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
Pri vkladaní papiera s formátom A3 s logom
Vkladajte papier tak, aby logo smerovalo v zásuvke na papier nahor a v mnohoúčelovom priečinku nadol, ako je zobrazené nižšie.
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok

Vkladanie papiera s logom v orientácii na šírku

Spôsob vkladania sa môže líšiť v závislosti od veľkosti papiera s logom a použitého zdroja papiera.
Keď vkladáte papier formátu A4, A5 s logami
Vkladajte papier tak, aby logo smerovalo v zásuvke na papier nahor a v mnohoúčelovom priečinku nadol, ako je zobrazené nižšie.
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
Pri vkladaní papiera s formátom A3 s logom
Vkladajte papier tak, aby logo smerovalo v zásuvke na papier nahor a v mnohoúčelovom priečinku nadol, ako je zobrazené nižšie.
Orientácia papiera pri tlači
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
Orientácia papiera pri kopírovaní
Zásuvka na papier
  
Mnohoúčelový priečinok
6W29-01Y