Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť hlasitosť zvukov, ktoré zariadenie vydáva pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Popri nastavení zvukov pre faxy môžete tiež zapnúť alebo vypnúť potvrdzujúce a výstražné zvuky.
Toto nastavenie funguje iba v prípade linky 1 (štandardná linka). Toto nastavenie používajte iba s linkou 1 (štandardná linka).

Nastavenie hlasitosti pre odosielanie, resp. prijímanie faxov

Môžete nastaviť hlasitosť zvukov komunikácie počas prenosu faxu a zvuk vytváraný pre výsledok odosielania/prijímania faxov.
1
Stlačte tlačidlo Tlačidlo nastavenia hlasitosti. Ovládací panel
2
Nastavte hlasitosť alebo špecifikujte nastavenie a stlačte tlačidlo <OK>.
<Hlasitosť alarmu>
Nastavte hlasitosť zvuku, ktorý zariadenie vydáva pri zrušení prenosu faxu alebo pri dokončení tlače prijatého faxu. Ak chcete tento zvuk vypnúť, jazdec  posuňte úplne doľava.
<Hlasit. monitora>
Nastavte hlasitosť zvuku, ktorý zariadenie vydáva pri odosielaní faxu. Ak chcete tento zvuk vypnúť, jazdec  posuňte úplne doľava.

Nastavenie potvrdzovacieho zvuku a výstražného zvuku

Tón, ktorý zaznie pri stláčaní tlačidiel ovládacieho panela a tlačidiel dotykového panela, a tón pri chybe, ktorý zaznie, keď sa vyskytne problém so zariadením, môžete nastaviť individuálne. Zároveň môžete nastaviť, či zaznie zvuk signalizujúci výsledok odosielania a prijímania v režime zámku pamäte faxu.
1
Stlačte tlačidlo Tlačidlo nastavenia hlasitosti. Ovládací panel
2
Stlačte tlačidlo <Ostatné nast. hlasitosti>.
Ak nie je nainštalovaná voliteľná možnosť na aktiváciu funkcie faxovania (Systémové doplnky), zobrazí sa položka <Volume Settings>.
3
Nastavte každý potvrdzujúci a výstražný zvuk a stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
Položky nastavenia
Opis
<Tón pri vložení>
Zvuk vydávaný pri každom stlačení tlačidla na ovládacom paneli alebo na displeji dotykového panela
<Tón pri nespráv. vložení>
Zvuk vydávaný pri vykonaní neplatnej operácie tlačidiel alebo pri zadaní čísla mimo platný rozsah nastavenia
<Tón požiad. výmeny kaz.>
Zvuk vydávaný pri poklese tonera na nízku úroveň
<Tón pri zabudn. origináli>
Zvuk vydávaný pri ponechaní originálu na kopírovacej doske po dokončení operácie
<Tón pri chybe>
Zvuk vydávaný v prípade poruchy, napríklad pri zachytení papiera alebo prevádzkovej chybe
<Tón na konci úlohy>
Zvuk vydávaný pri dokončení operácie, napríklad kopírovaní alebo skenovaní
<Tón režimu spánku>
Zvuk vydávaný pri prechode zariadenia do režimu spánku alebo pri vypnutí zariadenia, ak nastavíte položku <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> na možnosť <Zap.>. (V závislosti od situácií sa zariadenie nespustí rýchlo a tón nezaznie.)
<Tón pri prihlásení>
Zvuk vydávaný pri úspešnom prihlásení
<Koncový tón PR/VYS z pam.>
Zvuk vydávaný pri dokončení odosielania alebo prijímania v režime zámky pamäte faxu bez výskytu chyby Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)
<Tón chyby PR/VYS z pam.>
Zvuk vydávaný pri dokončení odosielania alebo prijímania v režime zámky pamäte faxu s výskytom chyby Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
6W29-032