Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)

 
Prichádzajúce dokumenty môžete nechať ukladať do úložiska zariadenia (schránka PR. do pamäte) bez tlače. Ak vytlačíte iba to, čo potrebujete, a nepotrebné dokumenty, ako je napríklad nevyžiadaná pošta, vymažete zo schránky PR. do pamäte, môžete ušetriť papier.

Ukladanie do schránky PR. do pamäte

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte aktivovať funkciu príjmu do pamäte (<Použiť zámok pamäte faxu><Použiť zámok pamäte I-faxu>) a potom musíte špecifikovať nastavenia podľa postupu uvedeného nižšie tak, aby sa prichádzajúce dokumenty dali ukladať do pamäte.
1
Stlačte tlačidlo <Schránka faxu/I-faxu>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Schránka PR. do pam.>.
Ak je pre schránku PR. do pamäte nastavené heslo, zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie hesla (<Kód PIN pre schránku PR. do pamäte>). Zadajte heslo a stlačte tlačidlo <OK>.
3
Vyberte pole <Schránka PR. do pam.> a položku <Zámok pamäte faxu> nastavte na možnosť <Zap.>.
Ak chcete prijímať I-faxy do pamäte, položku <Zámok pamäte I-faxu> nastavte na možnosť <Zap.>.

Tlač dokumentov v schránke PR. do pamäte

Keď indikátor Spracovanie/Dáta na ovládacom paneli nepretržite svieti nazeleno, skontrolujte, resp. vytlačte uložené dokumenty podľa nasledujúcich postupov.
1
Stlačte tlačidlo <Schránka faxu/I-faxu>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Schránka PR. do pam.>.
Schránka príjmu rozdelených dát
Stlačením tlačidla <Schránka PR. rozdel. dát> môžete skontrolovať stav prijatia I-faxu, ktorý bol pred odoslaním rozdelený na niekoľko častí, ako aj zostávajúcu kapacitu schránky PR. rozdelených údajov.
Pomocou možnosti <Schránka PR. rozdel. dát> sa dajú vykonávať nasledujúce činnosti.
Stlačením tlačidla <Zoznam rozdel. dát> môžete skontrolovať zoznam dokumentov.
Stlačením tlačidla <Zmazať> môžete vymazať rozdelený a odoslaný dokument. Výberom položky <Po vymazaní vytlačiť> môžete nastaviť zariadenie tak, aby sa dokument zložený z prijatých rozdelených údajov pri vymazaní vytlačil.
3
Vyberte položku <Schránka PR. do pam.>.
Zobrazí sa zoznam uložených dokumentov.
4
Vyberte dokument, ktorý sa má vytlačiť, a stlačte tlačidlo <Tlač>.
Stlačením tlačidla <Detaily> môžete skontrolovať informácie o dokumente vrátane mena odosielateľa a počtu prijatých strán. Stlačením tlačidla <Zobraziť obraz> môžete skontrolovať obsah dokumentu, ako aj vyberať a mazať strany.
Stlačením tlačidla <Zmazať> <Áno> vymažete dokument. Nemôžete vymazať viac dokumentov naraz. Ak chcete vymazať viac dokumentov, dokumenty musíte vybrať a vymazať po jednom.
Stlačením tlačidla <Odoslať> môžete špecifikovať miesta určenia, do ktorých sa má dokument odoslať. Ak chcete, aby sa dokument po odoslaní vymazal zo schránky faxu/I-faxu, pred odoslaním stlačte tlačidlo <Zmazať súbor po odoslaní>.
Stlačením tlačidla <Vybrať všetko (max 32 súborov)> môžete vybrať dokumenty naraz. Keď je vybratý dokument, zobrazuje sa tlačidlo <Zrušiť výber>, ktorým môžete zrušiť všetky výbery.
Ak chcete vytlačiť všetky dokumenty v pamäti, stlačte tlačidlo <Vyp.> pre položku <Zámok pamäte faxu> alebo <Zámok pamäte I-faxu>. Krok 5 môžete preskočiť.
Nemôžete vytlačiť viac dokumentov naraz. Ak chcete vytlačiť viac dokumentov, dokumenty musíte vybrať a vytlačiť po jednom.
5
Stlačte tlačidlo <Spustiť tlač>.
Dokument sa po vytlačení automaticky vymaže z pamäte.
TIPY
Môžete špecifikovať deň v týždni alebo čas, kedy sa prijaté dokumenty uložia do pamäte (napríklad počas víkendov alebo v noci). <Počiatočný čas zámku pamäte><Koncový čas zámku pamäte>
Ak si uložíte ľubovoľnú úroveň schránky PR. do pamäte do tlačidla <Osobné>/<Zdieľané>, budete môcť vykonávať činnosti rýchlo a efektívne.
6W29-05E