Nastavenia správy typu papiera

Môžete zaregistrovať a upraviť podrobné informácie o najčastejšie používaných typoch papiera ako typ <Užívateľský typ>.
Ak chcete zaregistrovať nový typ papiera, najprv duplikujte typ papiera, ktorý sa podobá na nový typ na skopírovanie všetkých vnútorných prevádzkových parametrov. Tento postup slúži na jednoduché kopírovanie vhodných nastavení do nového typu papiera zo zaregistrovaného vlastného papiera.
Úpravou vlastného papiera (v závislosti od charakteristík) môžete aj zvýšiť kvalitu tlače a odstrániť problémy s podávaním papiera.
Na registráciu vlastných typov papiera alebo zmenu nastavení zaregistrovaných vlastných typov papiera je potrebné, aby ste sa prihlásili ako správca. Prihlásenie do zariadenia
Keď zaregistrujete vlastný typ papiera, nebude možné určiť zdroj papiera. Ďalšie informácie o registrácii zdroja papiera nájdete v časti Špecifikácia formátu a typu papiera v zásuvke na papier.
Informácie o zaregistrovanom vlastnom type papiera je možné importovať a exportovať a zdieľať ich s iným zariadením od spoločnosti Canon. Import/export individuálnych nastavení

Registrácia najčastejšie používaných typov papiera

1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby> <Nastavenia papiera>  <Nastavenia správy typu papiera>.
3
Zadajte nastavenia.

Rozbaľovací zoznam typu papiera
Umožňuje vybrať typ papiera na zobrazenie.
Triediť zoznam podľa
Táto možnosť umožňuje zmeniť poradie zobrazenia zoznamu.
<Detaily/Upraviť>
Slúži na zobrazenie podrobností o vybratom type papiera na obrazovke <Detaily/Upraviť>. Ak vyberiete vlastný typ papiera, môžete ho upraviť.
<Duplikovať>
Slúži na duplikovanie vybratého typu papiera ako vlastného typu papiera.
<Zmazať>
Slúži na odstránenie vybratého vlastného typu papiera.
<Zmeniť>
Zobrazí sa na obrazovke <Detaily/Upraviť> pre vlastný typ papiera a umožňuje meniť nastavenia vybratej položky.
Upravovať alebo odstraňovať môžete iba vlastné typy papiera.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.

Položky, ktoré je možné určiť

Určiť môžete nasledujúce položky.

Názov

Môžete zmeniť názov vlastného typu papiera.
Keď zaregistrujete nastavenia vlastného typu papiera, zmeňte jeho názov. Nastavenia predvolených typov papiera registrovaných v zariadení nemôžete meniť.

Základná hmotnosť

Môžete zmeniť základnú gramáž vlastného typu papiera.
Ak zadáte hodnotu, ktorá sa odlišuje od skutočnej gramáže nastaveného papiera, môže dôjsť k zaseknutiu papiera a kvalita obrazu sa môže znížiť.

Ukončiť

Môžete zmeniť nastavenie konečnej úpravy vlastného typu, ktorý ste zaregistrovali.
Ak vyberiete typ konečnej úpravy, ktorá sa odlišuje od typu konečnej úpravy vloženého papiera, môže dôjsť k zaseknutiu papiera a kvalita obrazu sa môže znížiť.

Typ

Môžete zmeniť nastavenie vlastného typu, ktorý ste zaregistrovali.
Ak vyberiete typ papiera, ktorý sa odlišuje od typu vloženého papiera, môže dôjsť k zaseknutiu papiera a kvalita obrazu sa môže znížiť.

Farba

Môžete zmeniť farbu vlastného typu papiera.
Ak vyberiete farbu, ktorá sa odlišuje od farby vloženého papiera, môže dôjsť k zaseknutiu papiera a kvalita obrazu sa môže znížiť.

Použiť ako papier šablóny

Tento režim je možné nastaviť na hodnotu <Zap.> a použiť predtlačený papier (papier, na ktorom sú už vytlačené logá), ako napríklad hlavičkový papier.
Vlastný typ papiera s možnosťou <Zap.> nastavenou na hodnotu <Použiť ako papier šablóny> sa v nasledujúcich prípadoch automaticky nevyberie.
Keď je typ papiera na tlač nastavený na hodnotu <Auto>
Ak je možnosť <Aut. výber zdroja papiera> nastavená na hodnotu <Zap.> a možnosť <Zvážiť typ papiera> je nastavená na hodnotu <Vyp.> (v prípade kopírovania)
Spôsoby vkladania papiera, ak je možnosť <Použiť ako papier šablóny> nastavená na hodnotu <Zap.>:
Zásuvka na papier hlavnej jednotky: strana s logom smerujúca nadol
Iný zdroj papiera než zásuvka na papier hlavnej jednotky: strana s logom smerujúca nahor

Režim vlhkého prostredia

Ak je obrázok alebo text na výstupe príliš svetlý alebo rozmazaný vplyvom vlhkosti okolitého prostredia, nastavte <Režim vlhkého prostredia>.
Ak používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tonera na výstupe môže byť menšia alebo nepravidelná. Tieto problémy možno vyriešiť nastavením položky <Režim vlhkého prostredia> na možnosť <Vysoká (+2)>.
Ak použijete papier, ktorý ste práve vytiahli z balenia, v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tonera na výstupe môže byť menšia alebo nepravidelná. Tento problém možno vyriešiť nastavením možnosti <Vysoká (+1)>.
Ak použijete suchý papier v prostredí s nízkou vlhkosťou, obrázky a text môžu byť rozmazané. Tento problém možno vyriešiť nastavením možnosti <Nízka (–2)>.
Ak použijete papier, ktorý ste práve vytiahli z balenia, v prostredí s nízkou vlhkosťou, obrázky a text môžu byť rozmazané. Tento problém možno vyriešiť nastavením možnosti <Nízka (–1)>.

Nastaviť separáciu papiera

Tento režim nastavte, ak sa tenký papier pri tlači na obidve strany zasekne.
6W29-0HJ