Výmena tonerovej kazety

Keď bude množstvo tonera nízke alebo sa minie, zobrazí sa správa s výzvou na prípravu novej tonerovej kazety alebo výmenu tonerovej kazety. Pripravte novú tonerovú kazetu alebo ju vymeňte podľa zobrazenej správy.
Tonerové kazety nevymieňajte, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie, aby ste tak urobili.
Podrobné informácie o každom hlásení nájdete v časti Protiopatrenia pri jednotlivých hláseniach.
Informácie o číslach produktov pre tonerové kazety nájdete v časti Spotrebný materiál.
Môžete skontrolovať aktuálne množstvo zostávajúceho tonera. Kontrola úrovne zvyšného tonera

Postup výmeny tonerovej kazety

Keď vymieňate tonerové kazety, postupujte podľa pokynov uvedených vo videu a podľa nižšie uvedených pokynov.
1
Otvorte predný kryt.
Počas otvárania podržte pravý a ľavý okraj krytu.
2
Stlačte jazýček () a zároveň pootočte tonerovou kazetou podľa šípky (pravotoč.).
Tonerovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou do ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie tonera.
3
Držte jazýček stlačený a vytiahnite tonerovú kazetu.
4
Vyberte novú tonerovú kazetu zo škatule.
5
Zatraste novou tonerovou kazetou 5 alebo 6 ráz, ako je znázornená na obrázku, aby sa toner, ktorý sa nachádza vnútri kazety, rovnomerne rozložil.
6
Nainštalujte kazetu s tonerom.
Uistite sa, že strana kazety smeruje štítkom hore, a zatlačte tonerovú kazetu do stroja až na doraz.
Novú tonerovú kazetu pri zasúvaní pridŕžajte jednou rukou zospodu a zároveň na ňu tlačte druhou rukou.
7
Jednou rukou tonerovú kazetu pridržujte a druhou rukou vytiahnutím odstráňte uzáver.
Uzáver vyťahujte pomaly, aby vysypaný toner nepošpinil vaše šaty a pokožku.
Uistite sa, že ste uzáver vytiahli úplne, inak sa môžu vyskytnúť chyby tlače.
Uzáver vyťahujte kolmo smerom von. Ak by ste uzáver ťahali smerom nahor alebo nadol, mohli by ste ho pretrhnúť. Ak by sa uzáver pretrhol vnútri kazety a nebol by celý vytiahnutý, tonerovú kazetu by nebolo možné použiť.
Uzáver z tonerovej kazety zahoďte.
8
Tonerovú kazetu otočte v smere šípky (proti smeru hodinových ručičiek).
Kazetou otáčajte, kým úplne nezapadne na svoje miesto.
9
Zatvorte predný kryt.
Ak sa tlač prerušila, pretože sa minul toner, po výmene kazety s tonerom sa automaticky obnoví.
Ak sa po výmene tonerovej kazety zmenia gradácia a sýtosť tlače, upravte nastavenie.
6W29-0H4