Protiopatrenia pri jednotlivých hláseniach

Ak sa počas skenovania alebo tlače vyskytne chyba, prípadne ak vznikne problém so sieťovým pripojením alebo s nastavením, na displeji zariadenia alebo v Remote UI (Vzdialené PR) sa zobrazí hlásenie. Podrobnosti o jednotlivých hláseniach a riešeniach problémov si pozrite v zozname nižšie. Ak sa pri prihlasovaní zobrazí šesťmiestne číslo, pozri hlásenie Ak sa pri prihlasovaní zobrazí šesťmiestne číslo.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Informácie stránky Active Directory sú neplatné. Kontaktujte správcu systému.
Nemožno overiť CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn error (nn sú dva alfanumerické znaky)
Nový kód PIN nemožno odoslať cez e-mail. Skontrolujte nastavenia.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Tlač Google Cloud: Nemožno komunikovať so serverom.
Tlač Google Cloud: Chyba over. servera. (Neplatný certifikát)
Chyba IEEE 802.1X. Nastavte správne inform. o over.
Chyba IEEE 802.1X. Žiadna odpoveď z miesta určenia.
Chyba IEEE 802.1X. Nemožno analyzovať certifikát.
Chyba IEEE 802.1X. Certifikát je neplatný.
Chyba IEEE 802.1X. Vypršala doba platn. certifikátu.
Chyba IEEE 802.1X. Zmeňte overovacie heslo.
Chyba IEEE 802.1X. Skontrolujte nastavenia overenia.
Nastavte IP adresu.
Ako predvolené nemožno uložiť PDF s voľbou Formátovať na PDF/A. Všetky ostatné nastavenia boli uložené.
Skontrolujte názov servera v nastav. SMB servera.
Chyba TLS
Implicitný kód nie je možné vymazať, pretože ho používa TLS alebo iné nastavenia. Skontrolujte nastavenia.
Chyba TCP/IP
Chýbajú prostriedky. Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
Skontrolujte TCP/IP.
Skontrolujte TCP/IP. (hlavná linka)
Skontrolujte TCP/IP. (vedľajšia linka)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nemáte oprávnenia na prístup k strane XXX.
Vypršala platnosť účtu. Kontaktujte správcu systému.
Chyba pripojenia príst. bodu. Skontrolujte inf. bezdr. siete LAN.
Režim AP: Ukončené kvôli chybe.
Režim AP: Ukončený, pretože sa nenašlo žiadne ďalšie zariad.
Režim AP: Dosiahol sa max. počet zariad., ktoré sa dajú pripojiť.
Režim AP: Pripojené k iným zariadeniam.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Vyskytla sa chyba. Kontaktujte správcu systému.
Žiadna odozva.
Nemožno vyvolať nastavenia, pretože neexistuje funkcia pre tlačidlo.
Nemožno vyvolať nastavenia, pretože je funkcia pre tlačidlo deaktivovaná. Aktivujte funkciu a potom to skúste znova.
Synchronizovať užív. nastavenia: Na synchr. sa prihláste znova.
Synchr. užív. nastavenia: Niektoré nastavenia sú zakázané.
Synchronizovať užív. nastavenia: Vyskytla sa chyba.
Synchronizovať užív. nastavenia: Aktivujem synchronizáciu...
Synchronizovať užív. nastavenia: Chyba overenia servera.
Synchronizovať užív. nastavenia: Nedá sa nájsť server.
Synchronizovať užív. nastavenia: Nedá sa identif. server.
Skontrolujte kryty.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nedá sa generovať kľúč podpisu zariad. Nastavte e-mailovú adresu v menu Nastavenia komunikácie.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Odoberte originál z kopírovacej dosky.
Oblasť skenovania originálu (podávač) je špinavá.
Oblasť sken. originálu (tenký prúžok skla) je špinavá.
Vráťte originály do správneho poradia a stlačte tlačidlo [Štart].
Vráťte originály do správneho poradia a stlačte [Štart]. (Veľkosť dát skenovaného originálu presiahla limit. Nastavenia sa automaticky opravia a originály sa znova naskenujú.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Počet výsledkov hľadania prekročil limit. Zmeňte podmienky hľadania a skúste to znova.
Podmienky hľadania obsahujú znaky, ktoré nie je možné použiť so zvoleným serverom.
Pri overovaní sa vyskytla chyba.
Toto CRL je neplatné.
Vypršala doba platnosti tohto CRL.
Registrácia sa nepodarila, lebo algoritmus kódu nie je podporovaný.
Nie je možné nastaviť ako implicitný kód, lebo tento kód je poškodený alebo neplatný.
Tento certifikát bol odvolaný.
Tento certifikát je neplatný.
Vypršala doba platnosti tohto certifikátu.
Žiadna odozva servera. Skontrolujte nastavenia.
Nedá sa spustiť hľadanie, pretože nastavenia verzie servera nie sú správne. Skontrolujte nastavenia.
Skontrolujte server.
Nie je k dispozícii vhodný formát papiera (A4).
Bezdr. sieť LAN bola odpojená kvôli konfliktu masky podsiete.
Príliš mnoho podadresárov.
Odstráňte všetok vytl. papier.
The contents of the specified file may be incorrect.
Nie je nastavený implicitný kód. Skontrolujte nastavenia TLS.
Nie je nastavený implicitný kód. Skontrolujte nastavenia Zoznam kódov a certifikátov v menu Nastavenia certifikátu.
Nepodarilo sa overiť certifikát.
Nedá sa pripojiť.
Nemožno upravovať/mazať papier, pretože sa používa pre iné nastavenia v menu Nastavenia/Registrácia.
Skontrolujte názov počítača v menu Nastavenia/Registrácia.
Nastavenia sa nedajú zmeniť, pretože sa zvolený kľúč používa.
Nedá sa nájsť zvolený server. Skontrolujte nastavenia.
Nedá sa pripojiť k zvolenému serveru. Skontrolujte nastavenia.
Položka nastavenia špecifikovaná z menu Nastavenia sa aktuálne nedá použiť. Kontaktujte správcu systému.
Vybrané tlačidlo môže byť nedostupné. Kontaktujte správcu systému.
Nedá sa odoslať.
Vypršal časový limit relácie. Chvíľu počkajte a skúste znova pristúpiť do databázy.
Nedá sa dokončiť hľadanie vzhľadom na časové oneskorenie. Skontrolujte nastavenia.
Nemožno vykonať, pretože súbor obsahuje nepodporované dáta.
Priame pripojenie: Ukončené kvôli chybe.
Priame pripojenie: Ukončené, pretože sa nenašlo žiad. ďalšie zar.
Nastavenie gradácie... Chvíľu počkajte.
Nedá sa získať prístup k databáze. Reštartujte zariadenie.
Chyba prís. k cert. dig. pod.
Chyba dát. platnosti certif.
Nemožno sa prihlásiť, pretože pod rovnakým užívateľským menom je registrovaných viac užívateľov. Kontaktujte správcu systému.
Nemožno registrovať nové tlačidlá, pretože počet registrovaných tlačidiel dosiahol limit. Môžete prepísať tlačidlá, ktoré sú už registrované.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nemožno uložiť, pretože počet uložených užívateľov dosiahol limit.
Vymeňte tonerovú kazetu.
Prebieha čistenie... Chvíľu počkajte. (Približne XX s.)
Zadaný kód PIN je nesprávny.
Overovací server nebeží. Kontaktujte správcu systému.
Nemožno nájsť overovací server. Kontaktujte správcu systému.
Na strane over. servera nie je nastavené heslo. Kontaktujte správcu systému.
Nemožno sa prihlásiť, pretože anonymný prístup k overovaciemu serveru nie je povolený. Kontaktujte správcu systému.
Informácie k účtu potrebné na prihlásenie k overovaciemu serveru sú neplatné. Kontaktujte správcu systému.
V sieti sa našla konrurenčná IP adresa.
Na sieti sa zistil konflikt IP adresy (hlavná linka).
Na sieti sa zistil konflikt IP adresy (vedľajšia linka).
Operácia sa nedá vykonať, pretože sa vyskytla chyba siete.
Skontrolujte sieťové pripojenie.
Odstráňte z podávača zachytené originály a všetky orig. ponechané v prieč. podáv., potom ich dajte späť do priečinka podávača a stlačte tlačidlo [Štart].
Odoberte originál z podávača.
Prebiehajú viaceré úlohy...
Nedá sa prihlásiť, pretože sa v správe ID oddelenia vyskytla chyba overenia. Kontaktujte správcu systému.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn Rendering Error (nn je názov modulu)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nemožno vyvolať nastavenia tlačidla, pretože sa vykonávajú iné operácie.
Registrácia do menu Domov sa zruší a vrátite sa do okna funkcie, pretože na registráciu tlačidiel nemáte povolenie. Prihláste sa ako správca a skúste znova.
Heslo nespĺňa požiadavky opatrení. Zmeňte heslo.
Nastavenia časovača pre toto zariadenie a overovací server sa nedajú synchronizovať. Kontaktujte správcu systému.
Chyba komunikácie bezdr. siete LAN. Vypnite a zapnite hl. napáj.
Chyba kom. bezdr. siete LAN. Skontr. inf. bezdr. siete LAN.
Nedá sa odosielať, pretože je plná pamäť. Chvíľu počkajte a skúste to znova.
Operácia sa nedá vykonať, pretože je plná pamäť.
Skenovanie sa zruší, pretože sa zaplnila pamäť. Chcete vytlačiť naskenované strany?
Skenovanie sa zruší, pretože sa zaplnila pamäť. Chvíľu počkajte a skúste to znova.
Skenovanie sa zruší, pretože sa zaplnila pamäť. Chcete odoslať naskenované strany?
Skenovanie sa zruší, lebo je plná pamäť. Chcete uložiť naskenované strany?
Množstvo dát uložených pre reg. užívateľov dosiahlo limit. Môžete vykonávať operácie, ale tentoraz nemôžete ukl. žiadne dáta (výpisy nast. úlohy, obsah osobn. nastavení a pod.). Aby ste mohli uložiť dáta z ďalšieho prihlásenia ostatným užívateľom musíte vymazať nepotrebné dáta. Pre podrobnosti kontaktujte správcu systému alebo si pozrite návod.
Registrácia do obrazovky Domov sa zruší, pretože nie ste prihlásení. Vráťte sa k oknu funkcie, prihláste sa a skúste to potom znova.
Skontrolujte užívateľské meno a heslo alebo skontrolujte nastavenia.
Vložte papier.
Skenovanie bolo zrušené, pretože veľkosť dát skenovaného orig. presiahla limit. Skenovanie môže byť možné, ak sa zníži ostrosť alebo sa Typ orig. nastaví na Text.
Informácie nastavené aktuálne prihláseným užív. sa neuložia.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nedá sa prihlásiť. Skontrolujte miesto určenia pre prihlásenie.
Heslo nemožno uložiť, pretože počet hesiel, ktoré je možné uložiť pre každého užívateľa, dosiahol limit.

Ak sa pri prihlasovaní zobrazí šesťmiestne číslo

Ak sa pri prihlasovaní vyskytne chyba, pod hlásením sa môže zobraziť šesťmiestne číslo. Podľa zobrazeného šesťmiestneho čísla vykonajte potrebné opatrenie.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W29-0J5