Inštalácia volieb systému

 
Ak používate voliteľné systémové doplnky, môže byť potrebné prihlásiť sa s oprávneniami správcu a zaregistrovať licencie. Na registráciu licencie je potrebné číslo vytlačené na certifikáte licenčného prístupového čísla. Pred začatím sa presvedčte, či ho máte pri sebe. Registrácia licencií je možná, aj ak zariadenie nie je pripojené k sieti.
1
Vykonajte test komunikácie.
Vyskúšajte, či je možné zaregistrovať licenciu prostredníctvom siete.
1
Stlačte ikonu .
2
Stlačte položky <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Registrovať/Aktualizovať softvér>  <Software Management Settings>.
3
Stlačte tlačidlo <Test Communication>.
Zobrazí sa hlásenie <Do you want to test communication?>.
4
Stlačte tlačidlo <Áno>.
Zobrazia sa výsledky testu komunikácie.
Ak sa zobrazí hlásenie <NG>, skontrolujte, či je kábel LAN zapojený a či sú nastavenia siete správne nakonfigurované. Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
Ak sa nedá pripojiť k sieti, zaregistrujte licenciu offline. Keď nie je možné vykonať registráciu cez sieť
2
Stlačte tlačidlo .
3
Stlačte položky <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Registrovať/Aktualizovať softvér>  <Install Applications/Options>.
4
Stlačte položku <License Access Number> a zadajte licenčné prístupové číslo.
5
Potvrďte číslo a stlačte možnosť <Štart>.
6
Vyberte funkciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte možnosť <Install>.
Ak sa zobrazí obrazovka s licenčnou zmluvou, prečítajte si ju a stlačte možnosť <Súhlasím>.
7
Stlačte položky     <Použ zmeny nast.>  <Áno>.

Keď nie je možné vykonať registráciu cez sieť

Ak sa zariadenie z nejakého dôvodu nemôže pripojiť k sieti, zaregistruje licenciu offline. Najprv pomocou počítača pripojeného k sieti získajte licenčný kľúč a potom ho zaregistrujte jeho zadaním do zariadenia. Na získanie licenčného kľúča budete potrebovať číslo vytlačené na certifikáte licenčného prístupového čísla a sériové číslo zariadenia.
1
Otvorte webovú lokalitu na vydávanie licencií (http://www.canon.com/lms/license/) a získajte licenčný kľúč.
Podľa pokynov na obrazovke zadajte licenčné prístupové číslo a sériové číslo na získanie licenčného kľúča.
2
Stlačte ikonu .
3
Stlačte položky <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Registrovať licenciu>.
4
Vložte licenčný kľúč.
5
Stlačte položku <Štart>  <OK>.
6
Stlačte položky     <Použ zmeny nast.>  <Áno>.
Overenie sériového čísla
Sériové číslo sa zobrazí vľavo dolu na obrazovke, keď stlačíte tlačidlo [Informácie o počítadle/zariadení]. Môžete si ho overiť aj na stránke portálu Remote UI (Vzdialené PR).
6W29-0C3