Konfigurácia osobných priečinkov

Osobný priečinok je individuálny priečinok, ktorý môže využívať používateľ prihlásený prostredníctvom správy osobného overovania. Ako osobné priečinky možno nastaviť a používať aj zdieľané priečinky a súborové servery.
Spôsob nastavovania osobných priečinkov určuje správca s oprávneniami Administrator. Prihlásení používatelia si nastavujú osobné priečinky na základe nastavení špecifikovaných správcom.
Osobný priečinok je priečinkom zdieľaným na nasledujúcich obrazovkách.
<Skenovať a odoslať>
<Sieť> v časti <Skenovať a uložiť>
<Sieť> v časti <Prejsť k uloženým súborom>
Vytváranie priečinkov v ľubovoľnom umiestnení špecifikovanom používateľom
Používatelia si môžu vytvárať osobné priečinky v ľubovoľnom umiestnení. To umožňuje každému používateľovi posielať dokumenty do priečinka so známym umiestnením.
Vytváranie priečinkov v domovskom priečinku špecifikovanom správcom
V nadradenom (domovskom) priečinku, ktorý špecifikuje správca, sa vytvorí priečinok pre každé používateľské meno. Osobné priečinky sa tak ľahšie spravujú, lebo sa všetky nachádzajú spolu v jednom umiestnení. Je možné použiť zdieľaný priečinok systému Windows (SMB) alebo server WebDAV.
Ak chcete nastaviť domovský priečinok na serveri WebDAV, priečinky všetkých používateľov je potrebné pripraviť vopred.
Vytváranie priečinkov v umiestnení špecifikovanom serverom
Osobné priečinky sa špecifikujú na základe údajov o priečinkoch uložených na overovacom serveri, napríklad podľa atribútu homeDirectory v službe Active Directory systému Windows. Je možné použiť len zdieľaný priečinok systému Windows (SMB).

Nastavenie, ako sa špecifikuje umiestnenie osobných priečinkov

1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Bežné nastavenia>  <Metóda špecifikácie osobného priečinka>.
Toto nastavenie je rovnaké ako nasledujúce nastavenie. Tieto nastavenia sa vykonávajú na iných miestach, ale majú rovnaký účinok.
  <Nastavenia funkcie> <Uložiť/Prejsť k súborom> <Nastavenia siete> <Metóda špecifikácie osobného priečinka>
3
Vyberte, ako chcete špecifikovať umiestnenie osobných priečinkov.
Vytváranie priečinkov v ľubovoľnom umiestnení špecifikovanom používateľom
Stlačte položku <Registrovať pre každého užívateľa>  <OK>. Každý používateľ si môže sám špecifikovať umiestnenie svojho osobného priečinka.
Vytváranie priečinkov v domovskom priečinku špecifikovanom správcom
1
Stlačte položky <Domáci priečinok>  <Nastaviť>.
2
Špecifikujte domovský priečinok a stlačte <OK>.
<Protokol>
Vyberte, aký protokol chcete používať pri prístupe k osobným priečinkom.
<Hostiteľské meno>
Zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP počítača, v ktorom chcete vytvoriť domovský priečinok.
<Cesta k priečinku>
Zadajte cestu k domovskému priečinku. Ak napríklad chcete používať priečinok vytvorený v podpriečinku s názvom „share“ v priečinku „Public“ na disku C:, zadajte „users\public\share“ (celá cesta bude: „C:\users\public\share“).
Ak použijete príliš veľa úrovní priečinkov, cestu nemusí byť možné zadať.
3
Vyberte, aké overovacie údaje chcete používať, a stlačte <OK>.
Ak chcete k osobnému priečinku používať samostatné používateľské meno a heslo, stlačte položku <Použiť inf. over. pre kaž. užív.> a začiarknite ju. Ak chcete používať rovnaké používateľské meno a heslo ako pri prihlasovaní, zrušte začiarknutie. Ak je táto položka začiarknutá, pre každého používateľa je nutné zaregistrovať používateľské meno a heslo.
V domovskom priečinku sa vytvoria priečinky s nasledujúcimi názvami:
Ak je začiarknutá položka <Použiť inf. over. pre kaž. užív.>: používateľské meno určené používateľom
Ak položka <Použiť inf. over. pre kaž. užív.> nie je začiarknutá: používateľské meno používané na prihlasovanie
Vytváranie priečinkov v umiestnení špecifikovanom serverom
1
Stlačte tlačidlo <Použiť prihlasovací server>.
2
Vyberte, aké overovacie údaje chcete používať, a stlačte <OK>.
Ak chcete k osobnému priečinku používať samostatné používateľské meno a heslo, stlačte položku <Použiť inf. over. pre kaž. užív.> a začiarknite ju. Ak chcete používať rovnaké používateľské meno a heslo ako pri prihlasovaní, zrušte začiarknutie. Ak je táto položka začiarknutá, pre každého používateľa je nutné zaregistrovať používateľské meno a heslo.
Overovacie údaje potrebné na prístup k osobnému priečinku (používateľské meno a heslo) nemožno získať zo služby Active Directory. Ak je vybraná možnosť <Použiť inf. over. pre kaž. užív.>, používateľské meno a heslo na prihlásenie do zariadenia s overením pomocou klávesnice sa zaregistrujú ako overovacie údaje na prístup k osobnému priečinku.
Podmienkou je používanie prihlasovacej služby, ktorá túto funkciu podporuje. Viac informácií získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Ak používate overovanie používateľov, nakonfigurujte priečinok v umiestnení „homeDir“, čo je používateľský atribút v službe Active Directory, ktorý využíva formát „\\názov hostiteľa\cesta k priečinku“.
Zaregistrovanie osobného priečinka a overovacích údajov jednotlivých používateľov
Ak je pod položkou <Metóda špecifikácie osobného priečinka> nastavená možnosť <Registrovať pre každého užívateľa>, zaregistrujte ako osobný priečinok pre každého používateľa jeden z nasledujúcich priečinkov. Bez ohľadu na to, kde toto nastavenie nakonfigurujete, sú zaregistrované nastavenia rovnaké a zaregistruje sa ten istý osobný priečinok.
<Skenovať a odoslať>    <Uložiť/Upraviť informácie pre každého užívateľa> <Osobný priečinok>
<Skenovať a uložiť> <Sieť>    <Uložiť/Upraviť informácie pre každého užívateľa> <Osobný priečinok>
<Prejsť k uloženým súborom> <Sieť>    <Uložiť/Upraviť informácie pre každého užívateľa> <Osobný priečinok>
6W29-096