Správa používateľov

Vyššiu úroveň zabezpečenia a efektivity môžete zaistiť využitím aplikácie na overovanie používateľov (prihlasovacej služby), ktorou budete spravovať používateľov zariadenia (Prihlasovacia služba). Odporúča sa, aby správca spravoval všetkých používateľov v súlade s vaším prevádzkovým prostredím a požadovanými bezpečnostnými opatreniami. Funkcie správy používateľov

Prihlasovacia služba

Ako primárna metóda správy používateľov zariadenia sa používa aplikácia na overovanie používateľov (prihlasovacia služba) zvaná „overovanie používateľov“. Prihlasovacia služba overovanie používateľov umožňuje osobné overenie používateľov podľa používateľského mena a hesla zaregistrovaného pre jednotlivých používateľov. Informácie o používateľoch sa kontrolujú buď v databáze vnútri zariadenia, alebo na externom overovacom serveri. Vďaka možnosti presne vymedziť funkcie dostupné pre jednotlivých používateľov môžete personalizovať operácie zariadenia a zvýšiť zabezpečenie obmedzením prístupu k určitým funkciám. V závislosti od zariadenia používaného na overovanie môžete takisto prostredníctvom správy ID oddelenia spravovať skupiny.
Ak nepoužívate funkciu prispôsobenia, pre možnosť <Aktivovať použitie osobn. nast.> (<Aktivovať použitie osobn. nast.>) nastavte možnosť <Vyp.>.

Funkcie správy používateľov

Správa používateľov prináša rôzne výhody. Na ochranu dôležitých údajov a zníženie nákladov môžete obmedziť prístup k zariadeniu a vymedziť, ktoré operácie sú prístupné ktorým používateľom.
Ochrana pred neoprávneným prístupom tretích osôb
Keďže používanie zariadenia je obmedzené len na schválených používateľov, predídete úniku informácií vplyvom neoprávneného používania tretími osobami aj v prípade, že sa zariadenie nachádza v rušnom priestore, kam majú prístup aj iné osoby.
Nastavenie úrovní oprávnení
Prostredníctvom správy osobného overovania môžete vymedziť rozsah dostupných operácií špecifikovaním roly (úrovne oprávnení) pre každého používateľa. Môžete napríklad prideliť role správcu plné prístupové práva, role správcu siete (NetworkAdmin) povoliť konfiguráciu nastavení súvisiacich so sieťou a role DeviceAdmin zas konfiguráciu nastavení údajov o zariadení a nastavení kľúčov a certifikátov, ktoré sa požadujú pri používaní konkrétnych funkcií. Výber a pridelenie rôznych úrovní oprávnenia správcom umožňuje efektívnejšiu tímovú prácu na širokom spektre úloh týkajúcich sa správy zariadenia.
Nastavenie obmedzení používania
Správa osobného overovania umožňuje používateľovi s oprávneniami správcu spravovať operácie, ktoré sú prístupné pre používateľov. Možnosť nastaviť obmedzenia funkcií podľa jednotlivých používateľov poskytuje presnejšiu kontrolu nad správou používateľov.
Spravovanie skupín používateľov
Používatelia môžu byť zaradení do skupín podľa ID oddelenia (správa ID oddelenia), čo umožňuje kontrolu celkového počtu vytlačených alebo naskenovaných strán podľa ID oddelenia. Môžete takisto nastaviť konkrétne limity pre jednotlivé ID oddelenia, napríklad maximálne 500 vytlačených strán alebo maximálne 200 skopírovaných strán. Táto funkcia môže zlepšiť prehľad o nákladoch a poskytnúť usmernenia k lepšiemu využívaniu zariadení.
Optimalizácia nastavení pre jednotlivých používateľov
Pre jednotlivých používateľov možno uložiť rôzne nastavenia, ktoré sa použijú pri prihlásení. Používatelia si môžu vytvoriť osobné tlačidlá a v sieti si môžu vytvoriť osobný priečinok. Zariadenie si takisto dokáže zapamätať heslá po ich zadaní, vďaka čomu sa používatelia môžu druhýkrát prihlásiť bez zadávania hesla.
Prepojenie používateľských kont s kľúčenkami pre plynulé používanie
Keď sú na overenie potrebné údaje iné ako overovacie údaje používané pri prihlasovaní, tieto overovacie údaje je potrebné raz zadať, ale po úspešnom overení ich už viac zadávať netreba. Tieto overovacie údaje sa nazývajú kľúčenka. Keďže kľúčenky sú prepojené s používateľskými kontami, overovacie údaje nie je potrebné zadávať znova ani po vypnutí zariadenia.
Prepojenie používateľských kont s ID oddelenia na obmedzenie počtu kópií a tlačových úloh
Používateľské kontá s overovaním používateľov je možné prepojiť s ID oddelení. Keď vopred zadáte obmedzenia na kopírovanie a tlač pre jednotlivé ID oddelení, tieto obmedzenia počtu kópií a tlačových úloh možno použiť pre všetky oddelenia, ku ktorým používateľ patrí. Informácie o prepojení používateľských kont s ID oddelení nájdete v časti Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia. Informácie o stanovení obmedzení podľa oddelení nájdete v časti Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia.
6W29-08L