Kontrola stavu a histórie tlače

Môžete skontrolovať stav čakania tlačových úloh a tiež to, či sa počas tlače vyskytla alebo nevyskytla chyba. K dispozícii sú aj operácie ako uprednostnenie tlače dokumentu pred inými dokumentmi a dočasné pozastavenie alebo zrušenie tlače.
Ak sa používa správa osobného overovania, na obrazovke <Monitor stavu> môžete používateľom zamedziť vykonávanie operácií na úlohách iných používateľov. <Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>
1
Stlačte tlačidlo Monitor stavu.
2
Stlačte položku <Kopírovať/Tlačiť>  <Stav úlohy>.
Ak chcete zobraziť iba dokumenty, ktoré sa majú tlačiť, z rozbaľovacieho zoznamu v pravej hornej časti obrazovky vyberte možnosť <Tlač>.
3
Skontrolujte stav.
Stlačením tlačidla <Detaily> po vybratí dokumentu môžete zrušiť tlač, skontrolovať stav úlohy atď.
Stlačením tlačidla <Zrušiť> po vybratí dokumentu môžete zrušiť tlač.
Ak po vybratí dokumentu stlačíte tlačidlo <Prerušiť/Prior. tlač>, zobrazia sa možnosti <Prerušiť a tlačiť> a <Prioritná tlač>. Stlačením tlačidla <Prerušiť a tlačiť> pozastavíte spracovávanú tlačovú úlohu a okamžite spustíte tlač vybratého dokumentu. Stlačením tlačidla <Prioritná tlač> presuniete vybratý dokument na začiatok zoznamu čakajúcich úloh, takže sa vytlačí po práve prebiehajúcej tlačovej úlohe.
Ak chcete ignorovať chybu a pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo <Detaily>  vyberte dokument  <Preskočiť chybu>.
Ak chcete vynútiť vytlačenie prípadných nevytlačených úloh v zariadení, stlačte tlačidlo <Detaily>  vyberte dokument  <Podávanie papiera>.
Tlačovú úlohu vykonávanú počas prerušenia nemôžete prerušiť inou úlohou. Ak sa pokúsite prerušiť tlačovú úlohu vykonávanú počas prerušenia, nová úloha sa začne vykonávať po dokončení aktuálnej úlohy vykonávanej počas prerušenia.

Kontrola histórie tlače

Stlačením tlačidla <Výpis úlohy> zobrazíte zoznam vytlačených dokumentov. Ak sa dokument vytlačí bez problémov, v stĺpci <Výsledok> sa zobrazí položka <OK>. Ak sa zobrazí položka <NG>, znamená to, že došlo k zrušeniu tlače alebo sa vyskytla chyba.
Podrobné informácie zobrazíte stlačením tlačidla <Detaily> po vybratí dokumentu.
Zoznam histórie vytlačíte stlačením tlačidla <Tlačiť zoznam>.
6W29-061