<Tlačiareň>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach tlačiarne.
<Hlásenie o výstupe>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Môžete tlačiť hlásenia o nastaveniach zariadenia.
<Nastavenia tlačiarne>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Zadajte nastavenia tlačiarne.
Bližšie informácie nájdete v časti Nastavenie zariadenia (tlačiareň PS/PCL/UFR II).
<Obmedziť tlačové úlohy>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Ak je toto nastavenie nakonfigurované na hodnotu <Zap.>, môžete obmedziť úlohy z ovládača tlačiarne.
<Výber PDL (Plug and Play)>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Vyberte predvolený jazyk popisu strany (PDL).
<Uprednostniť nast. ovl. tlačiarne pre úlohy s MÚ prieč.>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Keď tlačíte úlohu, pri ktorej máte ako zdroj papiera nastavený mnohoúčelový priečinok, môžete nastavenia v ovládači tlačiarne uprednostniť pred nastaveniami papiera v zariadení.
<Nastavenia hesla PS>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Môžete zadať heslo, ktoré obmedzuje použitie ovládacieho príkazu pripraveného tlačiarňou PS.
<Režim podávania papiera pri použití emulácie PCL>
  <Nastavenia funkcie>  <Tlačiareň>
Môžete nastaviť zdroj papiera používaný pre príkaz PCL5 PaperSource.
6W29-0FC