<Nastavenia funkcie>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach funkcií, akými sú napríklad kopírovanie, tlačiareň a fax.
Niektoré nastavenia môže nakonfigurovať iba správca.
Niektoré nastavenia sa v závislosti od konfigurácie voliteľného vybavenia nainštalovaného na zariadení nemusia zobraziť.
Položka
Opis
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach funkcií podávania papiera, výstupu papiera, tlače, skenovania a generovania súboru.
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia kopírovania.
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia tlačiarne.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe stanovenia nastavení skenovania a kopírovania.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe prijímania nastavení e-mailu a faxu.
Táto časť opisuje nastavenia v prípade skenovania originálov a tlače uložených súborov.
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach tlače.
6W29-0F8