<Prijať/Presmerovať>

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe zadania nastavení príjmu.
<Zoznam užívateľských dát VYS./PR.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Hlásenie o výstupe>
Môžete vytlačiť zoznam nastavení príkazov odosielania/príjmu zaregistrovaných v zariadení. Zoznam používateľských údajov vysielania/príjmu
<Zoznam užívateľských dát faxu>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Hlásenie o výstupe>
Môžete vytlačiť zoznam faxových nastavení zaregistrovaných v zariadení. Zoznam používateľských údajov faxu
<Tlač na obidve strany>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete vybrať, či chcete tlačiť prijaté dokumenty na obidve strany papiera.
<Vybrať zásuvku>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Umožňuje nastaviť, akým spôsobom bude stroj tlačiť dokumenty, keď chýba papier, ktorý by zodpovedal formátu prijatého dokumentu. Existujú štyri spôsoby tlače.
<Prepínač A>
Zobrazenie sa vytlačí na dva listy papiera, ktorých spoločné rozmery zodpovedajú formátu prijatého dokumentu.
<Prepínač B>
Zobrazenie sa vytlačí s prázdnou plochou, ktorá má rovnakú šírku ako prijatý dokument.
<Prepínač C>
Zobrazenie sa zmenší a vytlačí na papier, ktorého šírka sa líši od šírky prijatého dokumentu.
<Prepínač D>
Zobrazenie sa vytlačí na papier, ktorý je väčší než prijatý dokument.
<Zmenšiť veľkosť PR. faxu>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete vybrať, či chcete zmenšiť prijaté dokumenty, aby sa celý dokument vytlačil v tlačiteľnej oblasti papiera.
<Tlačiť pätu prijatej strany>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete si vybrať, či v dolnej časti prijatých dokumentov chcete tlačiť informácie, ako napríklad čas prijatia a číslo strany.
<Prerušiť a tlačiť úlohy PR>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby prerušil iné úlohy na vytlačenie faxov/I-faxov po uch prijatí.
<Použiť nast. presmer.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete vybrať, či chcete presmerovať dokumenty na iné cieľové miesta (napríklad dôverná faxová schránka) zariadenia a do externého súborového servera. Ak vyberiete možnosť <Zap.>, zadajte podmienky presmerovania v časti <Nastavenia presmerovania>.
<Manipulácia so súbormi s chybami presmer.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete nastaviť spôsob, akým zariadenie spracuje dokumenty, ktoré sa nepodarí presmerovať.
<Nastavenia presmerovania>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete zadať podmienky presmerovania prijatých dokumentov. Zariadenie môžete taktiež nastaviť tak, aby boli presmerované všetky prichádzajúce dokumenty bez stanovenia podmienok. Automatické presmerovanie prijatých dokumentov
<Nastaviť/Registrovať dôverné fax. schránky>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať> <Bežné nastavenia> <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete priradiť názov každej dôvernej faxovej schránke a nastaviť kód PIN.
<Kód PIN pre schránku PR. do pamäte>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete nastaviť kód PIN schránky PR. do pamäte.
<Použiť zámok pamäte faxu>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete vybrať, či chcete uložiť prijaté faxové dokumenty do schránky PR. do pamäte. Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)
<Použiť zámok pamäte I-faxu>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete vybrať, či chcete uložiť prijaté I-faxové dokumenty do schránky PR. do pamäte. Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)
<Počiatočný čas zámku pamäte>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete nastaviť čas aktivácie funkcie príjmu do pamäte. Zariadenie sa v stanovenom čase automaticky prepne do režimu príjmu do pamäte.
<Koncový čas zámku pamäte>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete nastaviť čas deaktivácie funkcie príjmu do pamäte. Zariadenie v stanovenom čase automaticky zruší príjem do pamäte.
<Časový limit PR. rozdelených dát>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete nastaviť čas do zrušenia príjmu v prípade, keď prijímate rozdelený I-fax a následné údaje nie je možné prijať. Údaje prijaté do stanoveného času sa vytlačia.
<Presm. dočasne ulož. súbor do schránky PR. do pam.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>  <Nastaviť schránku faxu/I-faxu>
Môžete nastaviť, či chcete automaticky presmerovať prijaté dokumenty do schránky PR. do pamäte vysielania v prípade, ak sa nedajú vytlačiť napríklad v dôsledku chyby a pod. Ukladanie prijatých dokumentov do zariadenia (príjem do pamäte)
<Vždy odoslať hlásenie o chybnom PR.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Bežné nastavenia>
Môžete vybrať, či chcete informovať odosielateľa o tom, že I-fax sa nepodarilo úspešne prijať.
<PR. s ECM>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Nastavenia faxu>
Faxy môžete prijímať použitím režimu korekcie chýb (ECM).
<Hlásenie o výsl. PR. faxu>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Nastavenia faxu>
Hlásenie o výsledkoch prijímania faxu je hlásenie, ktoré umožňuje overiť správnosť prijímania faxov. Zariadenie je možné nastaviť na automatickú tlač tohto hlásenia po prijatí dokumentov alebo v prípade výskytu chyby príjmu. Hlásenie o výsledkoch faxového vysielania
<Hlásenie o PR. do dôvernej faxovej schránky>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Nastavenia faxu>
Hlásenie o príjmoch do dôvernej faxovej schránky je hlásením, ktoré umožňuje skontrolovať, či boli dokumenty do dôvernej faxovej schránky prijaté správne. Zariadenie je možné nastaviť na automatickú tlač tohto hlásenia po prijatí dokumentov. Hlásenie o príjmoch do dôvernej faxovej schránky
<Poč. rýchl. PR.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Nastavenia faxu>
Môžete zmeniť rýchlosť začiatku prijímania. Toto nastavenie je užitočné vtedy, keď dochádza k problémom so spustením prijímania dokumentu v dôsledku nízkej kvality linky.
<Heslo PR.>
  <Nastavenia funkcie>  <Prijať/Presmerovať>  <Nastavenia faxu>
Môžete nastaviť heslo štandardu ITU-T. Ak nie je nastavená vedľajšia adresa v dokumente, ktorý bol prijatý od druhého účastníka prostredníctvom štandardu ITU-T, použije sa kontrola hesla prijímania. Ak sa nájdené heslo nezhoduje s heslom nastaveným použitím tohto nastavenia alebo ak k dokumentu nie je pripojené heslo, dokument nebude prijatý.
6W29-0FF