Nastavenie komunikácie e-mailom/I-faxom

Ak chcete odosielať naskenované dokumenty e-mailom/I-faxom priamo bez použitia počítača, je potrebné nakonfigurovať nastavenia komunikácie, ako sú poštový server, metódy overovania atď. Na odosielanie sa obyčajne používa server SMTP a na príjem server SMTP alebo POP3. Kódovanie a ďalšie parametre je možné nastaviť. Podrobnosti o potrebných nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia e-mailu/I-faxu>  <Nastavenia komunikácie>.
3
Nastavte komunikáciu.
1
Špecifikujte základné nastavenia.
<E-mailová adresa>
Zadajte e-mailovú adresu zariadenia.
Ako používateľské meno môžete zadať ľubovoľné meno (časť vľavo od znaku „@“). Vpravo od znaku „@“ zadajte zaregistrovaný názov hostiteľa.
<Server SMTP>
Zadajte názov servera SMTP (alebo jeho adresu IP).
Po zadaní týchto nastavení skontrolujte, aké spojenie má <Server SMTP>.
<Použ. PR. POP>
Nastavte možnosť <Zap.>, ak chcete prijímať e-maily a I-faxy prostredníctvom servera POP3.
<Použiť PR. SMTP>
Nastavte možnosť <Zap.>, ak chcete nastaviť zariadenie ako server SMTP na príjem e-mailov a I-faxov. Pozor, príjem cez SMTP nie je možný, ak nezaregistrujete názov hostiteľa zariadenia na server DNS.
2
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
3
Špecifikujte nastavenia servera POP.
<Server POP>
Zadajte názov servera POP3 (alebo jeho adresu IP).
Po zadaní týchto nastavení skontrolujte, aké spojenie má <Server POP>.
<Prihlasovacie meno POP>
Ak chcete používať server POP3, pomocou alfanumerických znakov zadajte používateľské meno k príslušnému poštovému kontu.
<Heslo POP>
Ak chcete používať server POP3, zadajte heslo k príslušnému poštovému kontu.
<Interval POP>
Môžete nastaviť interval v minútach na automatické vydávanie POP.
4
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
5
Špecifikujte nastavenia šifrovanej komunikácie.
<SMTP VYS.>
Ak chcete kódovať komunikáciu so serverom SMTP pomocou TLS, stlačte <Zap.>. Keď je nastavená možnosť <Zap.>, počas komunikácie so serverom si môžete overiť certifikát servera TLS a pridať CN medzi overovacie položky. <Nastavenia e-mailu/I-faxu> <Potvrdiť certifikát TLS na VYS. so SMTP>
<SMTP PR.>
Ak chcete počas prijímania e-mailov a I-faxov prostredníctvom servera SMTP kódovať komunikáciu pomocou TLS, zvoľte položku <Vždy TLS> alebo <Zap.>. Ak nechcete prijímať iné ako kódované údaje, vyberte možnosť <Vždy TLS>.
Ak chcete príjem cez SMTP šifrovať pomocou TLS, vopred si pripravte pár kľúčov. Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
<POP>
Ak chcete kódovať komunikáciu so serverom POP3 pomocou TLS, stlačte <Zap.>. Keď je nastavená možnosť <Zap.>, počas komunikácie so serverom si môžete overiť certifikát servera TLS a pridať CN medzi overovacie položky. <Nastavenia e-mailu/I-faxu> <Potvrdiť certifikát TLS na PR. s POP>
6
Stlačte tlačidlo <Ďalší>.
Nastavenie overenia POP pred odoslaním
Overenie POP pred odoslaním (POP pred SMTP) je overenie používateľov prostredníctvom servera POP (príjmového poštového servera) pred odoslaním. Táto funkcia slúži na blokovanie e-mailov poslaných tretími osobami bez oprávnenia.
Nastavenie overovania SMTP
Overovanie SMTP (SMTP AUTH) slúži na overovanie používateľov kontrolou ich mien a hesiel pri odosielaní e-mailov. Umožňuje aj kódovanie komunikácie cez SMTP (odosielanej aj prijímanej).
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
V závislosti od vášho prostredia môže byť potrebné zadať číslo portu SMTP/POP3. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb alebo od správcov siete. <Špecif. číslo portu pre SMTP VYS./PR. POP>
6W29-017