سازگاری با محل کار

این بخش نحوه استفاده از دستگاه را به روشی که با محیط زیست سازگار است توضیح می دهد.
 
استفاده از "حالت خواب" برای ذخیره نیرو در حالت آماده به کار
 
 
دستگاه با رفتن به حالت "خواب" یا حالت "ذخیره انرژی" زمانی که از آن استفاده نمی شود نیرو را ذخیره می کند. کاربران می توانند از طریق تنها راه اندازی عملکردهایی که به آنها نیاز است زمانی که دستگاه از حالت "خواب" برمی گردد نیرو را ذخیره کنند.
 
 
6W1Y-0JX