ضمیمه

این فصل شامل مشخصات فنی این دستگاه، توضیحات مربوط به گزینه ها، دستورالعمل های نحوه استفاده از راهنمای کاربر، سلب مسئولیت ها، اطلاعات حق نسخه برداری و دیگر اطلاعات مهم برای مشتریان می باشد. در صورت نیاز این بخش را مطالعه نمایید.

مشخصات دستگاه

می توانید مشخصات دستگاه، تغذیه کننده، محیط شبکه، کپی، اسکن و سایر موارد را بررسی کنید.

تغییر سرویس ورود به سیستم

برای تغییر سرویس ورود به سیستم جهت تأیید اعتبار کاربر به این بخش مراجعه نمایید.

استفاده از تجهیزات اختیاری

برای بررسی تجهیزات اختیاری و گزینه های سیستم جهت استفاده مؤثرتر از دستگاه به این بخش مراجعه کنید.

استفاده از دفترچه های راهنمای این دستگاه

برای مطالعه دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده از دفترچه های راهنمای مختلف و راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما) که به شما کمک می کند با عملکردهای دستگاه و روش های کارکرد آشنا شوید به این بخش مراجعه کنید.

سایر موارد

این بخش عملکردهای اصلی سیستم عامل را توضیح می دهد و شامل سلب مسئولیت ها، اطلاعات حق نسخه برداری و سایر اطلاعات می شود.
6W1Y-0JE