لغو کارهای ارسال/چاپ

اگر وقتی کار ارسال/چاپ درحال پردازش است و صفحه ای که به <Send Jobs>/<Print Jobs> منتهی می شود درحال نمایش است، را در صفحه کنترل فشار دهید، کار ارسال/چاپ در جریان موقتاً متوقف می شود و <Send Jobs>/<Print Jobs> نشان داده می شود.
 
کاری که می خواهید لغو کنید را انتخاب کنید و <Cancel> فشار دهید.
صفحه هایی که به <Send Jobs>/<Print Jobs> منتهی می شوند
صفحه <Home>
صفحه <Print>
صفحه های اولیه <Status Monitor> (<Copy/Print>،‏ <Send>،‏ <Receive>،‏ <Store>،‏ <Consumables/Others>)
صفحه <Visual Message Settings>
اگر وقتی کار ارسال/فاکس درحال پردازش است و <Fax>/<Scan and Send> درحال نمایش است، را فشار دهید، یک صفحه بازشو نشان داده می شود که کار چاپ درجریان را مستقیماً لغو می کند. وقتی چندین کار درحال پردازش باشد، می توانید تنظیم کنید کدام کار لغو شود: کاری که آخر ایجاد شده است، یا کاری که در جریان ارسال است. (<Job to Cancel When Stop is Pressed>)
اگر کاری وجود داشته باشد که بعد از فشار دادن در صفحه کنترل شروع شده باشد، این کار انجام خواهد شد.
برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به لغو کردن کارها از صفحه <Copy> یا صفحه <Fax>، به لغو کپی کردن یا لغو ارسال فاکس رجوع کنید.
6W1Y-031