لغو ارسال فاکس

می توانید اسکن اسناد اصلی یا ارسال فاکس را لغو کنید که در حال ارسال شدن یا در انتظار ارسال هستند.

لغو اسکن اسناد اصلی

1
<Cancel> را روی صفحه نمایش داده شده یا فشار دهید.
2
<Yes> را فشار دهید.
اسکن سند اصلی لغو شد.

لغو ارسال فاکس که در حال ارسال یا در انتظار ارسال است

1
<To Status Mntr.> را روی صفحه نمایش داده شده فشار دهید.
2
<Send> <Job Status> را فشار دهید.
3
<Fax> را انتخاب کنید.
لیست کارهایی که در حال ارسال یا در انتظار ارسال هستند، نمایش داده می شود.
4
کار مورد نظر را برای لغو انتخاب کنید و <Cancel> را فشار دهید.
5
<Yes> را فشار دهید.
ارسال فاکس لغو شد.
برای لغو فوری کاری که در حال ارسال است
اگر را روی پانل کنترل فشار دهید تا فاکسی که در حال ارسال است را لغو کنید، پیام <Is it OK to cancel the following Send job?> ظاهر می شود. <Yes> را برای لغو ارسال فاکس فشار دهید.
می توانید <Latest Received Job> یا <Job Being Sent> را برای انتخاب کاری که می خواهید لغو کنید، انتخاب کنید. <Job to Cancel When Stop is Pressed>
زمانی که چندین کار ارسالی وجود دارد، را فشار دهید تا صفحه انتخاب کار ارسالی جهت لغو کردن نشان داده شود. اگر کار ارسالی که می خواهید لغو کنید نمایش داده نشد، <Check Other Jobs> را فشار دهید تا <Send Jobs> نمایش داده شود. کاری که می خواهید لغو کنید را انتخاب کنید و <Cancel> فشار دهید.
6W1Y-04W